Hội nghị tư vấn Quy hoạch tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Hệ thống Thi hành án dân sự

06/10/2023

Chiều ngày 04/10/2023, Đảng ủy, tập thể Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự đã làm việc với Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) để nghe tư vấn và cho ý kiến đối với dự thảo Quy hoạch tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Hệ thống Thi hành án dân sự.
Tham gia Hội nghị, về phía Đảng ủy, tập thể Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự có đồng chí Nguyễn Quang Thái – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, các Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Văn Lực, Trần Thị Phương Hoa, Nguyễn Thắng Lợi và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục; về phía Cục Công nghệ thông tin có đồng chí Phạm Quang Hiếu – Cục trưởng và một số chuyên viên của Cục; về phía Cục Kế hoạch – Tài chính có đồng chí Trần Thị Kim Phú – Phó Cục trưởng và đại diện của Văn phòng Bộ Tư pháp.
Mở đầu Hội nghị, Tổng Cục trưởng ghi nhận, biểu dương và cảm ơn sự hỗ trợ của các chuyên gia từ Viettel Solutions đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Tổng cục, nhất là Vụ Nghiệp vụ 3 và Trung tâm thống kê, quản lý dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin khảo sát, đánh giá bối cảnh, hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Hệ thống Thi hành án dân sự và hỗ trợ nghiên cứu, xây dựng bức tranh tổng thể về Hệ sinh thái số cho ngành Thi hành án dân sự và phương án thực hiện trong thời gian tới phục vụ xây dựng dự thảo Quy hoạch tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Hệ thống Thi hành án dân sự trong thời gian tới. Đây là một trong những nội dung Viettel Solutions tham gia và đóng góp vào Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” đã được Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý tổ chức nghiệm thu chính thức, đạt loại Xuất sắc ngày 02/10/2023.
Đại diện chuyên gia từ Viettel Solutions, đồng chí Trần Huy Đà – Trưởng phòng Tư vấn giải pháp trình bày nghiên cứu và tư vấn về kết quả khảo sát, đánh giá bối cảnh, hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Hệ thống Thi hành án dân sự. Định hướng ngành Thi hành án dân sự trong thời gian tới là tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án nhân dân có hiệu lực pháp luật theo nguyên tắc hiến định tại Điều 106 Hiến pháp năm 2013. Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia, Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 yêu cầu phát triển các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ ứng dụng, dịch vụ Chính phủ số trong nội bộ của bộ, ngành, địa phương, bảo đảm không trùng lặp, cập nhật, kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quy mô quốc gia theo yêu cầu và thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. Bên cạnh đó, nhu cầu thực tế từ xã hội và kinh nghiệm quốc tế về thi hành án số cho thấy những ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thi hành án sẽ góp phần giúp các cơ quan quản lý thuận tiện trong công tác giám sát, thực hiện trách nhiệm Thi hành án dân sự và giúp người dân, doanh nghiệp giảm thiểu chi phí, thời gian trong quá trình thi hành án. Hiện nay, qua đánh giá, khảo sát, các hệ thống phần mềm cơ bản đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ chính yếu trong công tác Thi hành án dân sự như: Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê Thi hành án dân sự (đã hỗ trợ xử lý hơn 2,5 triệu hồ sơ, đến 2018); Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành; phần mềm hỗ trợ trực tuyến yêu cầu Thi hành án… kết nối với CSDL dùng chung của Bộ, với Hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch để lấy thông tin cải chính thay đổi hộ tịch, khai tử; tuân thủ khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam 2.0 và Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Tư pháp. Tuy nhiên, về hạn chế, tồn đọng, chuyên gia từ Viettel Solutions đã chỉ ra 12 hạn chế trong các lĩnh vực như hệ thống phần mềm tác nghiệp, khả năng tích hợp, nhân sự, hạ tầng và công nghệ như các ứng dụng hạn chế kết nối tạo quy trình Thi hành án dân sự xuyên suốt, đồng bộ lẫn nhau và cũng hạn chế kết nối với các nguồn dữ liệu bên ngoài ngành tư pháp; dịch vụ công trực tuyến mới đạt mức độ 2, chưa áp dụng thanh toán điện tử; Nhân lực công nghệ thông tin có trình độ chuyên môn cao còn hạn chế; Hạ tầng kỹ thuật trong toàn Hệ thống THADS chưa được thực hiện đồng bộ…
Từ đó, đại diện Viettel Solutions đề xuất bức tranh tổng thể dự kiến về Hệ sinh thái số cho ngành Thi hành án dân sự và phương án, lộ trình thực hiện trong thời gian tới xuất phát từ nền tảng quá trình thụ lý thi hành án dân sự, đáp ứng kết nối tạo quy trình Thi hành án dân sự xuyên suốt, đồng bộ và kết nối với các nguồn dữ liệu bên ngoài ngành tư pháp, tạo thuận lợi cho công tác quản lý ngành, giám sát hoạt động thi hành án dân sự từ Trung ương đến địa phương.
Sau phần trình bày của đại diện Viettel Solutions, các đồng chí tham gia Hội nghị đã đóng góp ý kiến đối với dự thảo Quy hoạch tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Hệ thống Thi hành án dân sự về tên gọi, hình thức, cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, thẩm quyền ban hành và các nội dung chi tiết của dự thảo. Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đều cho rằng những nghiên cứu của Viettel Solutions khá toàn diện, những đánh giá về hiện trạng mang tính khách quan, những giải pháp chuyển đổi số tương đối đầy đủ, tuy nhiên cần tiếp tục hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền ban hành trong thời gian tới.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái đề nghị các đơn vị thuộc Tổng cục, nhất là Vụ Nghiệp vụ 3 và Trung tâm thống kê, quản lý dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với đại diện Viettel Solutions tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đồng chí dự họp, đề xuất chi tiết nhu cầu chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao của đơn vị để đảm bảo tiến độ hoàn thiện dự thảo trình Lãnh đạo Bộ cho ý kiến trong tháng 11/2023.
Phạm Minh Đức – Văn phòng Tổng cục


Các tin khác