Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) Nguyễn Thắng Lợi dự Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, THAHC năm 2024 của Cục THADS thành phố Hải Phòng

27/12/2023Ngày 27/12/2023, Cục THADS thành phố Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, THAHC năm 2024. Tham dự hội nghị, về phía Tổng cục THADS có đồng chí Nguyễn Thắng Lợi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, đồng chí Văn Thị Tâm Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo. Về phía Thành phố Hải Phòng có đại diện lãnh đạo các Ban, Ngành thuộc tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND các quận, phường. Về phía Cục THADS thành phố Hải Phòng có tập thể Lãnh đạo Cục, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục THADS, Lãnh đạo, Chấp hành viên của 15 Chi cục THADS quận, huyện trực thuộc tham dự hội nghị.
Thành phố Hải Phòng là một trong những thành phố trực thuộc Trung Ương có số lượng việc và tiền phải thi hành lớn: tổng số việc phải thi hành 12.625 việc đứng thứ 29/63, tăng 862 (tăng 7,33%) so với cùng kỳ năm 2022; tổng số tiền phải thi hành 8.879 tỷ 790 triệu 501 nghìn đồng, đứng thứ 4/63, tăng 339 tỷ 132 triệu 861 nghìn đồng (tăng 3,97%) so với cùng kỳ năm 2022.
Đồng thời, số thụ lý mới về việc, về tiền tiếp tục tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước (thụ lý mới về việc tăng 855 việc (12%), về tiền tăng 532.848.540.000 đồng (17,3%), trong khi đó số lượng án có tính chất phức tạp ngày càng tăng cao, đặc biệt số lượng án hình sự tăng 984 việc (25,6%)... Đứng trước các khó khăn, thách thức nêu trên, các cơ quan THADS thành phố đã quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn, công tác THADS của thành phố đã đạt được kết quả đáng ghi nhận: Kết quả thi hành xong về việc và tiền đều tăng về giá trị tuyệt đối, đặc biệt kết quả thi hành về tiền đã đạt chỉ tiêu 49,3% vượt 3,7% so với năm 2022; các khoản thu cho ngân sách tăng 335 việc và 80 tỷ đồng; số tiền thu cho án tín dụng ngân hàng tăng so với cùng kỳ; công tác phối hợp đã được Cục THADS thành phố Hải Phòng chú trọng giúp đạt được kết quả chỉ tiêu, nhiệm vụ nêu trên.
Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thắng Lợi đã thay mặt Lãnh đạo Tổng cục ghi nhận kết quả, sự sự nỗ lực cố gắng của Tập thể Lãnh đạo Cục cùng toàn thể công chức, người lao động cơ quan THADS thành phố Hải Phòng trong việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Đồng thời, cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, Ủy nhân dân thành phố và sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, ngành chức năng địa phương.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Hải Phòng vẫn còn những hạn chế, tồn tại: Chỉ tiêu về việc đạt tỉ lệ 79,14% (giảm 3,47%) so với cùng kỳ năm 2022, còn thiếu 3,46% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao trên 82,60%; có 01/15 Chi cục không hoàn thành 02 chỉ tiêu (việc, tiền); số việc, tiền chuyển kỳ sau còn cao; còn có vụ việc vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện tổ chức thi hành dẫn đến hậu quả phải xem xét trách nhiệm của Chấp hành viên; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt 80%.
Để nâng cao kết quả công tác THADS, hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2024, Phó Tổng cục trưởng yêu cầu Cục THADS thành phố Hải Phòng tiếp tục phát huy những ưu điểm, có giải pháp khắc phục triệt để hạn chế, tồn tại nêu trên và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:        
Thứ nhất, thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch trọng tâm của của Trung ương, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục THADS, cấp ủy, chính quyền địa phương, trong đó thực hiện tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm THADS, theo dõi THAHC giai đoạn 2022 - 2026; Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư; thực hiện nghiêm Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thi hành án để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong  đội ngũ công chức thi hành án;Tập trung rà soát các quy chế, quy trình của đơn vị, bảo đảm đúng, đủ và tổ chức thực hiện nghiêm.
 

Thứ hai, về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành: (1) Tiếp tục tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác THADS, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ; (2) Kiểm soát và đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc. Trong đó, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân các cấp thực hiện kiểm soát chặt chẽ từng khâu trong hoạt động THADS, THAHC; xây dựng và tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là các vụ việc có giá trị lớn, thu hồi tài sản, tiền trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo, án tín dụng ngân hàng; kiểm soát chặt chẽ việc thẩm định giá, bán đấu giá, trong đó kiểm soát quy trình thủ tục, hồ sơ pháp lý của 100% các vụ việc đưa tài sản ra bán đấu giá;....
Thứ ba, về công tác tổ chức cán bộ: Tiếp tục, chủ động củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường đoàn kết nội bộ, xây dựng đội ngũ Chấp hành viên, công chức làm công tác THADS bảo đảm vững chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, thực sự liêm chính, hoạt động hiệu quả.
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tổ chức thực hiện các giải pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm, trong đó đặt trọng tâm tiếp tục thực hiện “Chương trình hành động đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS giai đoạn 2021-2025”, Chương trình hành động của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2023-2026.

Kiên quyết xử lý nghiêm những công chức có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực hay suy thoái về đạo đức, lối sống.
Thứ tư, về công tác kiểm tra, tự kiểm tra: tăng cường kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề các lĩnh vực có nguy cơ xảy ra tiêu cực, tham nhũng, các vụ việc phức tạp, có giá trị lớn, vụ việc thu hồi tài sản tham nhũng, dư luận quan tâm. Thực hiện kiểm tra, ban hành và tổ chức thực hiện kết luận kiểm tra nghiêm túc, khen thưởng, động viên kịp thời các cá nhân, tổ chức làm tốt, làm hay.
Thứ năm, về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: tăng cường chỉ đạo sát sao giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền đúng quy định pháp luật.
Thứ sáu, về công tác phối hợp: Tiếp tục phát huy vai trò của Ban chỉ đạo THADS cấp thành phố, cấp huyện; phối hợp tích cực với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan tiến hành tố tụng tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, có giá trị lớn; vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài.
 


Các tin khác