Tạm dừng việc tổ chức lễ ra mắt cơ quan thi hành án dân sự

27/07/2009

Thực hiện Luật THADS, vừa qua một số địa phương đã tổ chức Lễ ra mắt cơ quan THADS và bàn giao công tác tổ chức, cán bộ từ Giám đốc Sở Tư pháp sang cho Trưởng THADS cấp tỉnh. Đây là một công việc quan trọng, có ý nghĩa thiết thực trong việc xác định rõ vị trí vai trò, trách nhiệm của các cơ quan THADS.Qua theo dõi cho thấy đã có một số địa phương kết hợp việc tổ chức Lễ ra mắt cơ quan THADS và bàn giao công tác tổ chức một cách trang trọng, tiết kiệm. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp cho rằng để tổ chức thực hiện hai việc trên đây một cách trang trọng và thiết thực thì cần chờ Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS về cơ quan quản lý THADS, cơ quan THADS và công chức làm công tác THADS. Do vậy, mới đây Bộ Tư pháp đã ban hành văn bản đề nghị đối với những địa phương chưa tổ chức Lễ ra mắt cơ quan THADS và chưa bàn giao công tác tổ chức, cán bộ từ Giám đốc Sở Tư pháp sang cho Trưởng THADS cấp tỉnh thì tạm dừng việc thực hiện các công việc nói trên. Sau khi Nghị định nêu trên được Chính phủ ban hành, các địa phương sẽ kết hợp thực hiện tổ chức Lễ ra mắt cơ quan THADS với việc bàn giao công tác tổ chức, cán bộ từ Giám đốc Sở Tư pháp sang cho Trưởng THADS cấp tỉnh.

Đối với những địa phương đã thực hiện bàn giao công tác tổ chức, cán bộ từ Giám đốc Sớ Tư pháp sang cho Trưởng THADS cấp tỉnh nhưng chưa tổ chức Lễ ra mắt cơ quan THADS thì tạm dừng thực hiện tổ chức Lễ ra mắt. Việc tổ chức Lễ ra mắt cơ quan THADS thực hiện sau khi Chính phủ ban hành Nghị định về tổ chức, cán bộ THADS.

Bảo Minh