Lấy ý kiến về Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

22/07/2009

Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009. Vì vậy, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2009, những vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động thi hành án dân sự được thực hiện theo quy định của Luật Thi hành án dân sự.Lấy ý kiến về Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Đối với những nội dung Luật Thi hành án dân sự giao Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành như:  Điều 13 về “Hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự”, Điều 17  về “Chấp hành viên”... Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về “cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự”. Và để thực hiện quy định tại điểm 3 Nghị quyết của Quốc Hội về việc thi hành Luật Thi hành án dân sự thì: Để phù hợp với điều kiện cụ thể về nguồn công chức làm công tác thi hành án tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa trong giai đoạn hiện nay, giao Chính phủ quy định những cơ quan thi hành án dân sự cụ thể ở các địa bàn nêu trên được tuyển chọn người có trình độ cử nhân luật làm Chấp hành viên không qua thi tuyển trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày Luật thi hành án dân sự có hiệu lực thi hành.

Căn cứ quy định nêu trên, tại Điều 48 dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự quy định việc tuyển chọn và bổ nhiệm Chấp hành viên trong trường hợp không qua thi tuyển như sau:

Tuyển chọn và bổ nhiệm Chấp hành viên trong trường hợp không qua thi tuyển

1. Chế độ tuyển chọn, bổ nhiệm Chấp hành viên không qua thi tuyển được áp dụng đối với cơ quan thi hành án dân sự có đủ các điều kiện sau đây:

a) Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện, không phải là đơn vị thủ phủ của tỉnh, có hệ số phụ cấp khu vực từ 0,3 trở lên, thuộc vùng sâu, vùng xa, hải đảo;

b) Người được tuyển chọn để bổ nhiệm Chấp hành viên có đơn cam kết tình nguyện công tác tại cơ quan thi hành án dân sự nêu tại khoản 1 Điều này từ 05 năm trở lên;

c) Thời gian áp dụng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2009 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2014.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chấp hành viên đối với các trường hợp quy định tại Điều này do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định theo đề nghị của Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên.

2. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định danh sách các cơ quan thi hành án dân sự được tuyển chọn và bổ nhiệm Chấp hành viên trong trường hợp không qua thi tuyển.

Dựa vào những quy định trên, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định nêu trên, Bộ Tư pháp sẽ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định danh sách các cơ quan thi hành án dân sự được tuyển chọn và bổ nhiệm Chấp hành viên trong trường hợp không qua thi tuyển.

Trong khi chờ Nghị định nói trên được ban hành và có hiệu lực pháp luật, và thực hiện Kế hoạch Soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các cơ quan thi hành án dân sự tại địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa được tuyển chọn người có trình độ cử nhân luật làm Chấp hành viên không qua thi tuyển, (theo Quyết định số 341/QĐ-BTP ngày 9/2/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Tổ Biên tập của Cục Thi hành án dân sự -Bộ Tư pháp gửi tới các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương Dự thảo Bản danh mục gồm 166 cơ quan thi hành án dân sự được tuyển chọn người có trình độ cử nhân luật làm Chấp hành viên không qua thi tuyển trong thời hạn 05 năm để đề nghị cho ý kiến.(Đính kèm bản Danh mục.)

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ : phuongtm@moj.gov.vn

Dự kiến danh mục các cơ quan thi hành án dân sự