Bộ Tư pháp Báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012.

23/01/2013


Ngày 23/01/2013 Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật phòng, chống tham nhũng và Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án dân sự năm 2013. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã tham dự Hội nghị và trình bày Báo cáo về việc triển khai Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Bộ Tư pháp, Trong đó nêu rõ công tác thi hành án dân sự cần tập trung hoàn thành các chỉ tiêu về thi hành án dân sự trong năm 2013 và đổi mới, nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự để bảo vệ quyền chủ nợ của tổ chức tín dụng, giúp các tổ chức tín dụng thu hồi tài sản sớm nhất.

Tải nội dung Báo cáo tại đây:

Báo cáo về tình hình triển khai NQ 37