Học tập Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XI tại chi bộ Cục THADS tỉnh Hoà Bình

01/08/2011


Thực hiện kế hoạch số 09-KH/ĐU ngày 01/7/2011 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Ngày 29/7/2011, Chi bộ cơ quan Cục THADS tỉnh Hoà Bình đã tổ chức Học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI cho toàn thể Đảng viên, cán bộ công chức trong cơ quan.

Tại hội nghị, các đồng chí Đảng viên, cán bộ công chức đã được nghe các Đồng chí báo cáo viên giới thiệu 4 chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; Báo cáo chính trị tại Đại hội XI của Đảng; Về bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng của Đại hội XI.

Sau khi được nghe truyền đạt nghị quyết, các đồng chí Đảng viên, công chức đã tham gia thảo luận chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội chi bộ Cục THADS tỉnh Hoà Bình nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Qua hội nghị các Đảng viên, công chức xác định rõ trọng tâm, trọng điểm và nắm bắt được  những nội dung cơ bản, đổi mới trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng.

Lê Huyền