Cục THADS tỉnh Lào Cai với công tác phòng, chống tham nhũng

01/08/2011


Với chức năng là cơ quan quản lý, chỉ đạo về THADS trên địa bàn, trực tiếp tổ chức thi hành bản án, quyết định của TAND theo quy định của Luật THADS. Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng cục THADS, công tác THADS trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có nhiều chuyển biến tích cực, hệ thống cơ quan thi hành án từng bước được củng cố, kiện toàn; tỷ lệ giải quyết án năm sau cao hơn năm trước, hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao; công tác tuyên truyền pháp luật được chú trọng; công tác giải quyết án tồn đọng được quan tâm; đội ngũ công chức làm công tác thi hành án ngày càng phát triển về chất lượng và số lượng. Đặc biệt từ khi Luật THADS năm 2008 có hiệu lực thi hành bộ máy tổ chức của Ngành có sự thay đổi quan trọng, cơ chế quản lý, phối hợp trong hoạt động thi hành án được quy định cụ thể, rõ ràng đảm bảo tính độc lập trong tổ chức hoạt động. Hệ thống cơ quan THADS tỉnh Lào Cai gồm Cục THADS tỉnh và 9 Chi cục THADS cấp huyện với 99 biên chế, trình độ công chức khá đồng đều 01 Thạc sĩ; 66 Đại học; 29 Cao đẳng, Trung cấp; 3 trình độ khác. Trong 7 tháng đầu năm 2011 các đơn vị Thi hành án toàn tỉnh đã thụ lý 3.496 việc với tổng số tiền 45.460.763.000 đồng, trong đó số việc có điều kiện thi hành là 2.186 việc, số tiền có điều kiện thi hành là 24.174.064.000 đồng. Đến nay đã giải quyết xong 1.655 việc, đạt 76% tổng số việc có điều kiện thi hành và thi hành xong 13.198.688.000 đồng, đạt 54% tổng số tiền có điều kiện thi hành.

Thực hiện Quyết định số 3218/QĐ-BTP ngày 10/11/2009 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, giai đoạn 2009 - 2011, Cục đã xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, giai đoạn 2009 - 2011 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; ban hành Kế hoạch số 07/KH-CTHA ngày 15/4/2011 phòng, chống tham nhũng năm 2011 trên cơ sở Chương trình công tác năm 2011 của Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng tỉnh đồng thời quán triệt thực hiện tới cán bộ công chức trong toàn ngành kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu gây phiền hà cho nhân dân.

Với mục tiêu phòng ngừa là chính, công tác tuyên truyền các văn bản về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một trong những nội dung luôn được quan tâm và thường xuyên thực hiện thông qua các buổi họp của cấp uỷ, cơ quan, các buổi sinh hoạt đoàn thể, từ đó nhiều văn bản của Trung ương và địa phương đã được triển khai như Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình phụ trách; Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm dùng công quỹ Nhà nước làm quá biếu, tiếp khách sai quy định; Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 18/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế làm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Quyết định số 532/QĐ-UNND ngày 07/3/20011 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ban  hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Lào Cai thực hiện NQ số 11/NQ-CP;...qua đó giúp cán bộ, công chức nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, nâng cao ý thức tự giác nghiêm túc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy của cơ quan đồng thời tránh xa các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Cục THADS tỉnh cũng đã tổ chức cho 100% cán bộ, công chức cơ quan thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cùng các chuyên đề như “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”, “Sửa đổi lề lối làm việc”, “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh là đạo đức, là văn minh”.

Việc công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan được Cục Thi hành án Lào Cai nghiêm túc thực hiện và coi đây là giải pháp hàng đầu trong việc phòng ngừa tham nhũng, công khai minh bạch được thể hiện cụ thể trong các lĩnh vực như mua sắm tài sản công, xây dựng cơ bản, tài chính, công tác tổ chức cán bộ,... tạo điều kiện để cán bộ, công chức đơn vị và các cơ quan chức năng nắm bắt thông tin về hoạt động của cơ quan một cách thuận lợi, hiệu quả. Cục đã áp dụng nhiều hình thức công khai, minh bạch đảm bảo đúng quy định như niêm yết tại trụ sở, công khai trong các cuộc họp, hội nghị của cơ quan, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ bao gồm việc thi tuyển, tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm, chuyển ngạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ..., đảm bảo các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức ổn định, yên tâm công công tác; chế độ nâng bậc lương trước thời hạn, nâng bậc lương thường xuyên được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

Công khai minh, bạch trong trong hoạt động kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nội dung và kết luận kiểm tra, kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đều được gửi tới đơn vị, cá nhân có liên quan đảm bảo minh bạch, công khai, dân chủ. Quá trình giải quyết khiếu nại đã tuân thủ theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo, Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động THADS không để đơn thư vượt cấp kéo dài.

Bên cạnh đó việc xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, thực hiện Quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp cũng thường xuyên được quan tâm, nghiêm túc thực hiện quy định của pháp luật về Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên ban hành theo quyết định số 51/2002/QĐ-BTP ngày 27/2/2002 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; thực hiện Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế văn hóa công sở trong cơ quan hành chính nhà nước và Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương khi thi hành nhiệm vụ và quan hệ xã hội.

Hàng năm Cục THADS tỉnh đều triển khai việc kê khai tài sản, thu nhập tới những đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ, Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ngày 03/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục người có nghĩa vụ kê khai minh bạch tài sản, thu nhập. Năm 2011, triển khai thực hiện công văn số 1489/TCTHADS-VP ngày 12/5/2011 của Tổng cục về việc tiến hành kê khai tài sản và thu nhập năm 2011, Cục Thi hành án tỉnh đã quán triệt các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục THADS các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện.

Tiếp tục thực hiện Đề án 30 của Chính phủ về đơn giản hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước trên các nội dung cơ bản như: Cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, trong đó chú trọng xây dựng, rà soát văn bản hành chính, loại bỏ những thủ tục rườm rà, gây phiền hà cho tổ chức và công dân. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hoá dữ liệu về THADS được đẩy mạnh đặc biệt trong lĩnh vực thống kê thi hành án và kế toán nghiệp vụ thi hành án đảm bảo cung cấp số liệu đầy đủ, kịp thời và đúng quy định.

Phương Ngọc