Chi cục THADS huyện Phú Vang: “Điểm sáng” trong phong trào thi đua đợt thi hành án cao điểm năm 2011

02/08/2011
Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước năm 2011 do Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS phát động; Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch tổ chức đợt thi hành án cao điểm và phát động phòng trào thi đua đợt thi hành án cao điểm (từ ngày 01/4/2011 đến 30/6/2011).


Từ đầu năm cho đến nay mà đặc biệt là thực hiện đợt thi hành án cao điểm Chi cục THADS huyện Phú Vang đã  tổ chức thi hành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu như sau:

Về việc thi hành án

- Tổng số thụ lý đến 30/6/2010 là 280 việc, trong đó năm trước chuyển qua 97 việc, thu lý mới 183 việc;  số uỷ thác 7 việc, số việc có điều kiện thi hành 170 việc, số việc chưa có điều kiện thi hành 103 việc.

- Số việc đã thi hành xong 155 việc (gồm số giải quyết xong 142 việc, thi hành đều 12 việc, đình chỉ 1 việc), đạt tỷ lệ 91.18%; so với chỉ tiêu Cục THADS giao 85% vượt chỉ tiêu là 6,18 %; Trong đợt thi hành án cao điểm thi hành xong 48 việc, đình chỉ 01 việc.

Về tiền và giá trị hiện vật

Tổng số tiền thụ lý 4.207.320.000 đồng, số tiền uỷ thác 2.200.000 đồng, số tiền có điều kiện thi hành 653.987.000 đồng, số tiền chưa có điều kiện thi hành 3551.133.000 đồng, số tiền thi hành xong 548.850.000 đồng (gồm số thực thu, miễn giảm, đình chỉ), đạt tỷ lệ 83.93%, vượt chỉ tiêu 17,93%; so với chỉ tiêu Cục THADS giao 66%; Trong đợt thi hành án cao điểm số tiền thi hành xong 251.771.000 đồng, miễm giảm 19.315.000 đồng.

Về giải quyết án tồn đọng của Chi cục 35/97 việc, đạt 36% về việc, vượt 26%; số tiền thu được 693.200.000/1.978.694.000 đồng đạt 35%, vượt 30% so với chỉ tiêu Cục THADS sự giao (10% về việc, 5% về tiền).

Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chi cục đã xây dựng quy chế tiếp công dân, phân công cho công chức là phụ trách công tác tiếp dân và tham mưu cho Chi cục trưởng giải quyết khiếu nại, tố cáo; có nơi tiếp dân hợp lý, vào sổ theo dõi đầy đủ, chặt chẽ... Do đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người dân, cá nhân; cơ quan và tổ chức liên quan đến công tác thi hành án, nhận thức rõ trách nhiệm và nghĩa vụ dân sự của mình chấp hành tốt quy định pháp luật; nên từ đầu năm đến nay đơn vị không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo gì.

Để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao; Chi cục đã xây dựng kế hoạch và phân bổ chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ cho từng cá nhân công chức, chấp hành viên của Chi cục thực hiện

Từng Chấp hành viên và cán bộ có kế hoạch công tác tháng và bám sát địa bàn để xác minh, giải quyết hoặc áp dụng biện pháp thi hành phù hợp. Nâng cao vai trò trách nhiệm của mình để vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành, kết hợp biện pháp thuyết phục với áp dụng biện pháp cưỡng chế cần thiết đối với những đối tượng có điều kiện nhưng dây dưa, kéo dài, không chấp hành pháp luật

Chi cục đã tranh thủ kịp thời sự chỉ đạo của Cục THADS tỉnh, Cấp uỷ; chính quyền và Ban chỉ đạo THADS huyện; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành của huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã để thi hành án có hiệu quả.

Báo cáo công tác thi hành án 09 năm 2011 của Chi cục THADS huyện Phú Vang đã hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu của cả năm 2011 trước 3 tháng; tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng trong đợt thi hành án cao điểm năm 2011; tập thể Chi cục THADS huyện Phú Vang vinh dự là 1 trong 2 tập thể được đồng chí Cục trưởng tặng Giấy khen .

Chi cục THADS huyện Phú Vang xứng đáng là điểm “Điểm sáng” trong phong trào thi đua thi hành án cao điểm năm 2011 của Cục THADS Thừa Thiên Huế năm 2011.

Thanh Hải