Tổng cục Thi hành án dân sự ký Quyết định ​ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

17/11/2020
Ngày 16/11/2020, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký Quyết định ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Tổng cục Thi hành án dân sự. Hệ thống quản lý chất lượng được áp dụng cho hoạt động giải quyết các thủ tục hành chính của Tổng cục Thi hành án dân sự quy định tại Quyết định số 1328/QĐ-BTP ngày 01/6/2020 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi hành án dân sự thuộc chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.


Với phương châm: “MINH BẠCH, KHÁCH QUAN - HIỆU QUẢ, ĐÚNG PHÁP LUẬT”
Lãnh đạo và tập thể cán bộ, công chức, người lao động của Tổng cục Thi hành án dân sự cam kết:
1. Thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự và thi hành án hành chính theo quy định của pháp luật.
2. Xây dựng tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, trong sạch; cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.
3. Đảm bảo các thủ tục hành chính được giải quyết kịp thời, theo hướng công khai, đúng quy định pháp luật hiện hành.
4. Hướng tới sự hài lòng của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính tại Tổng cục Thi hành án dân sự thông qua việc thực hiện và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
5. Phối hợp, tăng cường chặt chẽ mối liên hệ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý nhà nước về thi hành án dân sự và thi hành án hành chính, đáp ứng và giải quyết kịp thời, chính xác các thủ tục hành để thoả mãn yêu cầu ngày càng cao của tổ chức và công dân.