Bài giảng điện tử được Hội đồng tư vấn thẩm định, nghiệm thu và được lãnh đạo Tổng cục THADS thông qua

28/05/2024


Theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023, Vụ Nghiệp vụ 2 và Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo đã xây dựng Bài giảng điện tử được Hội đồng tư vấn thẩm định, nghiệm thu và được lãnh đạo Tổng cục thông qua bài giảng điện tử, cụ thể như sau: 1. Bài giảng “Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong THADS” do Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo chủ trì. Đường link bài giảng:
https://drive.google.com/file/d/1Dc3nYvy2ia_A79lpoXC9CHzqiNjXOyTd/view?usp=sharing
2. Bài giảng “Những điểm mới trong thông tư thay thế Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 1/12/2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong THADS” do Vụ Nghiệp vụ 2 chủ trì. Đường link bài giảng:
https://drive.google.com/file/d/1qOjG2w6oMDhuP5qKfh6rxbhd3UPukCf/view?usp=sharing.
Tổng cục THADS thông tin để các đồng chí công chức trong Hệ thống THADS có thể truy cập và xem, học tập, nghiên cứu Bài giảng.