Những nội dung cơ bản của kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Hệ thống THADS năm 2024

Tổng cục Tổng cục THADS đã ký Quyết định 217/QĐ-TCTHADS ngày 28/02/204 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Hệ thống THADS năm 2024.

Thư của Bộ trưởng Lê Thành Long gửi CBCCVC, người lao động ngành Tư pháp nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn

Thư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn năm 2024.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký ban hành Quyết định sửa đổi cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định 19/2023/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp.