Năm 2024 tập trung kiểm tra sâu vào những lĩnh vực dễ sai phạm, tham nhũng, tiêu cực trong THADS

23/01/2024
Một trong những yêu cầu quan trọng trong Kế hoạch kiểm tra công tác THADS năm 2024 ban hành kèm theo Quyết định số 65/QĐ-TCTHADS ngày 18/01/2024 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS là tập trung kiểm tra sâu vào những lĩnh vực dễ sai phạm, tham nhũng, tiêu cực trong THADS.


Kế hoạch kiểm tra công tác THADS năm 2024 với mục đích thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự; đánh giá việc chấp hành các quy định, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ và Ngành về công tác THADS; qua đó phát hiện những bất cập, vướng mắc về cơ chế, chính sách (nếu có) để từ đó đưa ra các kiến nghị, sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách góp phần nâng cao hiệu quả quản lý trong lĩnh vực THADS. Thông qua công tác kiểm tra đánh giá đúng tình hình, thực trạng công tác của các cơ quan THADS địa phương, trên cơ sở đó chỉ đạo và rút kinh nghiệm, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn Hệ thống THADS. Triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, pháp luật về nghiệp vụ tổ chức THADS, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các quy định có liên quan. Thông qua công tác kiểm tra, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật; hạn chế, phòng ngừa các hành vi vi phạm, tham nhũng, tiêu cực để kịp thời chấn chỉnh và xử lý theo quy định.
Yêu cầu việc kiểm tra bảo đảm khách quan, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; đánh giá được những ưu điểm, nhược điểm, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân để kịp thời chỉ đạo khắc phục. Việc xây dựng Kế hoạch kiểm tra đảm bảo tính khả thi, đổi mới phương thức kiểm tra để nâng cao chất lượng và hiệu quả kiểm tra. 100% các đơn vị thuộc Tổng cục, các Cục và Chi cục THADS thực hiện việc tự kiểm tra. Tập trung kiểm tra sâu vào những lĩnh vực dễ sai phạm, tham nhũng, tiêu cực như bán đấu giá tài sản, thu, chi thi hành án, quản lý biên lai, kho vật chứng, vụ việc THADS có điều kiện trên 01 năm chưa thi hành xong. Kết luận kiểm tra phải rõ ràng, Trưởng đoàn kiểm tra phải chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng đơn vị, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, trước pháp luật về kết quả kiểm tra. Bám sát vào quy định pháp luật, Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong THADS, Quyết định số 1326/QĐ-BTP ngày 18/8/2021 của Bộ Tư pháp ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Tư pháp, Quy chế kiểm tra trong THADS ban hành kèm theo Quyết định số 196/QĐ-TCTHADS ngày 03/3/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS để kịp thời ban hành Kết luận kiểm tra.
Thực hiện chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp tại Công văn số 693 - CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 về việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác THADS, theo đó, các cơ quan THADS phải thực hiện việc tự kiểm tra toàn diện các mặt công tác giai đoạn từ năm 2016 đến ngày 30/9/2023. Cục trưởng Cục THADS đánh giá tình hình các đơn vị chưa được kiểm tra hoặc có nguy cơ để xảy ra sai phạm để tiến hành kiểm tra nội bộ, kiểm tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề đối với các Chi cục THADS trực thuộc; chú trọng kiểm tra chuyên đề án có điều kiện trên 01 năm chưa thi hành xong tại những địa bàn trọng điểm; thực hiện kiểm tra toàn diện phấn đấu đạt tỷ lệ 15 - 20% số Chi cục THADS trên địa bàn. Căn cứ kết quả tự kiểm tra của công chức, Chi cục trưởng Chi cục THADS tiến hành kiểm tra nội bộ và kiểm tra chuyên đề. Cục trưởng Cục THADS căn cứ kết quả tổng hợp đơn thư phản ánh liên quan đến chấp hành công vụ hoặc qua công tác quản lý, chỉ đạo để thực hiện kiểm tra công vụ đối với các phòng chuyên môn và tối thiểu 1/5 Chi cục trên địa bàn. Chi cục trưởng Chi cục THADS căn cứ kết quả tổng hợp đơn thư của tổ chức, công dân phản ánh liên quan đến chấp hành công vụ hoặc qua theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức để thực hiện việc kiểm tra thực hiện công vụ của công chức thuộc quyền quản lý.
Các đơn vị thuộc Tổng cục chủ động phối hợp xây dựng Kế hoạch kiểm tra liên ngành theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục; chủ động phối hợp xây dựng Kế hoạch kiểm tra theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục hoặc theo đề nghị của các đơn vị thuộc Bộ, Tổng cục để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.
          GQKNTC


Các tin khác