Giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục về kết quả công tác trước và trong Tết Nguyên đán và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian sau Tết nguyên đán

23/02/2024
Sáng ngày 19 tháng 2 năm 2024, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Quang Thái đã chủ trì cuộc họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục về trước và trong Tết Nguyên đán và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian sau Tết nguyên đán của Hệ thống Thi hành án dân sự.Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Văn Sơn, Trần Thị Phương Hoa, Nguyễn Thắng Lợi, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục.
Sau khi nghe báo cáo của Văn phòng về các nội dung có liên quan, đại diện các đơn vị thuộc Tổng cục đã trao đổi, thảo luận, làm rõ nhiều nội dung quan trọng như tình hình tổ chức Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 trong toàn Hệ thống THADS; kết quả công tác và tình hình ban hành Kế hoạch công tác năm của đơn vị; công tác quán triệt, triển khai Thông báo kết luận số 99/TB-BTP ngày 28/12/2023 về kết luận của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại Hội nghị triển khai công tác THADS, THAHC năm 2024 và Chương trình hành động số 580/CTr-TCTHADS ngày 15/02/2024 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, THAHC năm 2024; công tác hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); công tác xây dựng văn bản, đề án; công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Hệ thống Thi hành án dân sự; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Thi hành án dân sự; công tác chỉ đạo nghiệp vụ; giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài; công tác kiểm tra và chống tham nhũng, tiêu cực trong Thi hành án dân sự; công tác đầu tư công, quản lý Ngân sách nhà nước liên quan đến Thi hành án dân sự, công tác truyền thông; công tác thi đua, khen thưởng…
Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của toàn thể các đơn vị, công chức, người lao động thuộc Hệ thống THADS trong thời gian trước và trong Tết nguyên đán. Qua báo cáo của Văn phòng về tình hình tổ chức Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhìn chung các cơ quan, đơn vị trong toàn Hệ thống THADS đã tổ chức tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, an lành, tiết kiệm theo đúng chỉ đạo tại Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 09/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và Công văn số 479/TCTHADS-VP ngày 01/02/2024 về bảo đảm an toàn về PCCC, nghiêm cấm sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông và cấm đánh bạc dưới mọi hình thức trong dịp nghỉ Tết nguyên đán 2024. Trong thời gian qua, các đơn vị thuộc Tổng cục THADS cũng đã tích cực triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác năm cơ bản đảm bảo đúng tiến độ.
Về kết quả công tác, Tổng Cục trưởng cơ bản nhất trí với nội dung Báo cáo của Tổng cục Thi hành án dân sự do Văn phòng chuẩn bị. Trong thời gian qua, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tham mưu Bộ trưởng và tham dự họp Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ 25 ngày 01/02/2024; tham mưu Lãnh đạo Bộ trình Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); tham mưu Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 693/CV-BCSĐ ngày 11/01/2024 về lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự và triển khai đến toàn Hệ thống (Công văn số 260/TCTHADS-GQKNTC ngày 19/01/2024); tổ chức Hội nghị triển khai công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự năm 2024[1] và của các đơn vị thuộc Tổng cục; trình Lãnh đạo Bộ ban hành Kế hoạch công tác năm 2024 của Tổng cục THADS; đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác Thi hành án dân sự năm 2024 và thẩm tra Kế hoạch công tác của các đơn vị thuộc Tổng cục[2]. Tổng cục THADS đã tổ chức nhiều cuộc họp liên ngành cấp Trung ương, họp tập thể Lãnh đạo Tổng cục để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho các cơ quan Thi hành án dân sự. Lãnh đạo Tổng cục cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo chung trong toàn Hệ thống Thi hành án dân sự về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024 như: Chương trình hành động số 580/CTr-TCTHADS ngày 15/02/2024 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, THAHC năm 2024; Thông báo số 35/TB-TCTHADS ngày 02/02/2024 về kết quả giải quyết các vụ việc KNTC PTKD, Công văn số 479/TCTHADS-VP ngày 01/02/2024 về Bảo đảm an toàn về PCCC, chấn chỉnh việc sử dụng rượu bia và cấm đánh bạc trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trong hệ thống THADS, Công văn số 442/TCTHADS-TCCB ngày 30/01/2024 về việc thực hiện luân chuyển, điều động công chức, viên chức năm 2024, Công văn số 292/TCTHADS-NV3 ngày 19/01/2024 đôn đốc Cục THADS địa phương thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, THAHC năm 2024, Công văn số 122/TCTHADS-GQKNTC ngày 08/01/2024 chấn chỉnh công tác bán đấu giá tài sản thi hành án, Công văn số 61/TCTHADS-KHTC ngày 04/01/2024 triển khai thực hiện Luật đấu thầu và Công văn số 6184/BTTTT-CĐSQG ngày 14/12/2023, Công văn số 4983/TCTHADS-NV1 ngày 28/12/2023 tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kiểm soát, ngăn ngừa vi phạm trong thủ tục đấu giá tài sản Thi hành án dân sự … Tổng cục THADS cũng đã ban hành Quyết định thành lập 02 đoàn kiểm tra toàn diện tại Trà Vinh và Hải Phòng và 01 đoàn kiểm tra đột xuất về việc đăng tải thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trong THADS.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác Thi hành án dân sự vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Kết quả THADS về tiền tiếp tục giảm so với cùng kỳ, số thụ lý mới về việc tăng cao; công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, đặc biệt là tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục quản lý ngành còn hạn chế. Bên cạnh một số nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ yếu là chưa có cơ chế đánh giá sát kết quả công việc của từng công chức, thiếu sự quản lý, chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo đơn vị trong tham mưu quản lý lĩnh vực công tác của mình cho Lãnh đạo Tổng cục.
Để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự trong thời gian tới, Tổng Cục trưởng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Hệ thống THADS cần nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 580/CTr-TCTHADS ngày 15/02/2024 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, THAHC năm 2024, Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC năm 2024, tăng cường nhận thức đầy đủ về yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy tinh thần tối đa ý thức trách nhiệm, đặc biệt chú ý công tác phối hợp, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, nhiệm vụ; nêu gương cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động; chủ động rà soát tổng thể, kiểm tra, bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, thường xuyên báo cáo Lãnh đạo Tổng cục phụ trách chỉ đạo sát sao các mặt công tác của đơn vị; chủ động tham mưu cho các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục phụ trách địa bàn để kiểm soát tình hình các lĩnh vực, các địa bàn; rà soát, bám sát các nhiệm vụ theo Chương trình công tác trọng tâm và Chương trình hành động, kế hoạch công tác để chủ động triển khai thực hiện công việc đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn. Khẩn trương ban hành Kế hoạch công tác năm 2024 của từng đơn vị thuộc Tổng cục, trong đó bám sát Chương trình công tác trọng tâm lĩnh vực THADS, THAHC năm 2024 và Chương trình hành động số 580/CTr-TCTHADS ngày 15/02/2024 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS, Kế hoạch công tác năm 2024 của Tổng cục THADS; Tiếp tục triển khai, đôn đốc, kiểm soát tốt việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và lề lối làm việc của công chức theo dõi địa bàn theo Điều 11 Quy chế công tác đối với công chức theo dõi địa bàn của Tổng cục THADS (ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-TCTHADS của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS); Tiếp tục triển khai, đôn đốc, kiểm soát tốt việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và lề lối làm việc của công chức theo dõi địa bàn theo Điều 11 Quy chế công tác đối với công chức theo dõi địa bàn của Tổng cục THADS (ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-TCTHADS của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS); triển khai theo dõi tiến độ công việc, đánh giá công chức theo từng tháng làm cơ sở để đánh giá công chức và thi đua khen thưởng cuối năm. Kết quả đánh giá từng tháng phải được lập thành văn bản; Các đơn vị được phân công chủ trì các đoàn kiểm tra cần chủ động lên kế hoạch để kiểm tra, bảo đảm chất lượng, đúng thời hạn. Các đoàn kiểm tra khi tiến hành kiểm tra tại địa phương cần kết hợp kiểm tra công vụ tại địa phương và các địa bàn lân cận. Vụ Tổ chức cán bộ chủ động tham mưu thực hiện kiểm tra công vụ đột xuất tại các Cục THADS.

Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái cũng đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục được phân công phụ trách các đơn vị, các lĩnh vực, các địa bàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác tự kiểm tra, kiểm soát địa bàn theo Công văn số 693/CV-BCSĐ ngày 11/1/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp bảo đảm thực chất, phản ánh đúng tình hình, đúng thời hạn, chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh (nếu có); có công văn chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra của các địa bàn phụ trách và bố trí làm việc trực tuyến với các địa phương nhằm đôn đốc việc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ được giao và triển khai thực hiện Công văn số 693/CV-BCSĐ ngày 11/1/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp. Ngay đầu tháng 3/2024, các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất tại một số địa bàn trọng điểm về việc triển khai thực hiện công tác tự kiểm tra theo chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp từ đó rút kinh nghiệm, chỉ đạo trong toàn quốc.
Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục cần chủ động tham mưu cho các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục để kiểm soát tình hình các lĩnh vực công tác để thực hiện hiệu quả công tác tự kiểm tra, kiểm soát địa bàn theo Công văn số 693/CV-BCSĐ ngày 11/1/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp, nhất là những vấn đề dễ xảy ra vi phạm, sai phạm trong lĩnh vực chủ trì tham mưu của đơn vị.
Tổng Cục trưởng yêu cầu Các Cục, Chi cục tiếp tục đẩy mạnh công tác tự kiểm tra theo đúng chỉ đạo của Công văn số 693/CV-BCSĐ ngày 11/1/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp, Công văn số 260/TCTHADS-GQKNTC ngày 18/01/2024 của Tổng cục THADS, Kế hoạch kiểm tra THADS năm 2024 và Công văn số 661/THADS-KNTC ngày 22/02/2024 của Tổng cục THADS nhằm kiểm soát chặt chẽ tình hình, không để phát sinh những vấn đề phức tạp. Các Cục THADS cần căn cứ Chương trình hành động số 580/CTr-TCTHADS ngày 15/02/2024 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS để cụ thể hóa thành Chương trình hành động của Cục để thực hiện hiệu quả chỉ tiêu nhiệm vụ THADS, THAHC năm 2024. Các Chi cục bảo đảm thực hiện đầy đủ, hiệu quả trong đơn vị. Các Cục, Chi cục chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, xử lý dứt điểm những tồn tại, hạn chế, yếu kém trên địa bàn. Tiếp tục triển khai ngay các nhiệm vụ được giao, bảo đảm việc trở lại làm việc bình thường sau đợt nghỉ Tết, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm, góp phần hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Phạm Minh Đức – Văn phòng Tổng cục
 
[1] Ngày 10/01/2024
[2] Hiện đã có Văn phòng ban hành Kế hoạch công tác năm 2024