Giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục về kết quả công tác tháng 2 năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm công tác trong thời gian tới

14/03/2024


Sáng ngày 12 tháng 3 năm 2024, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Quang Thái đã chủ trì cuộc họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục về kết quả công tác tháng 2 năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm công tác trong thời gian tới của Hệ thống Thi hành án dân sự.
Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Lực, Nguyễn Thắng Lợi, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục.

Sau khi nghe báo cáo của Văn phòng về các nội dung có liên quan, đại diện các đơn vị thuộc Tổng cục đã trao đổi, thảo luận, làm rõ nhiều nội dung quan trọng như kết quả công tác và tình hình ban hành Kế hoạch công tác năm của đơn vị; tình hình triển khai Thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự; tình hình triển khai Thực hiện Chương trình hành động số 580/CTr-TCTHADS ngày 15/02/2024 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Thi hành án dân sự, THAHC năm 2024; kết quả công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng văn bản, đề án; công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Hệ thống Thi hành án dân sự; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Thi hành án dân sự; công tác chỉ đạo nghiệp vụ; giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài; công tác kiểm tra và chống tham nhũng, tiêu cực trong Thi hành án dân sự; công tác đầu tư công, quản lý Ngân sách nhà nước liên quan đến Thi hành án dân sự, công tác truyền thông; công tác thi đua, khen thưởng…
Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của toàn thể các đơn vị, công chức, người lao động thuộc Hệ thống Thi hành án dân sự trong thời gian qua. Qua báo cáo của Văn phòng về kết quả công tác tháng 2 năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm công tác trong thời gian tới, nhìn chung các cơ quan, đơn vị trong toàn Hệ thống Thi hành án dân sự đã tích cực tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác năm cơ bản đảm bảo đúng tiến độ.

Về kết quả công tác, Tổng Cục trưởng cơ bản nhất trí với nội dung Báo cáo của Tổng cục Thi hành án dân sự do Văn phòng chuẩn bị. Trong thời gian qua, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tham mưu Bộ trưởng và tham dự họp Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ 25 ngày 01/02/2024; tham mưu tiếp tục triển khai Công văn số 693/CV-BCSĐ ngày 11/01/2024 đến toàn Hệ thống, tổ chức buổi làm việc trực tuyến giữa Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng phụ trách và cán bộ chủ chốt của Hệ thống Thi hành án dân sự. Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức nhiều cuộc họp liên ngành cấp Trung ương, họp tập thể Lãnh đạo Tổng cục để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho các cơ quan Thi hành án dân sự. Tổng cục Thi hành án dân sự cũng đã ban hành Chương trình hành động số 580/CTr-TCTHADS ngày 15/02/2024 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc Thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Thi hành án dân sự, THAHC năm 2024 và Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hệ thống Thi hành án dân sự năm 2024 (Quyết định số 217/QĐ-TCTHADS ngày 28/02/2024) để lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống Thi hành án dân sự. Đồng thời, Tổng cục Thi hành án dân sự cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức, quản lý toàn Hệ thống Thi hành án dân sự trước, trong và sau Tết Nguyên đán (Thông báo số 52 ngày 19/02/2024 và Thông báo số 40 ngày 05/02/2024 về kết luận của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS tại giao ban cấp vụ và giao ban Thủ trưởng các đơn vị), đảm bảo thực hiện đúng chỉ đạo của Đảng và Chính phủ về việc tổ chức Tết Nguyên đán thiết thực, hiệu quả.                  
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác Thi hành án dân sự vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Kết quả THADS về việc và về tiền tiếp tục giảm so với cùng kỳ, số thụ lý mới về việc tăng cao; trong đó những địa phương có kết quả thấp về việc như: Trà Vinh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bạc Liêu, Bình Dương như: Quảng Nam, Quảng Bình, Đà Nẵng, Hậu Giang, Hà Nam; Kết quả thi hành án kinh tế tham nhũng về tiền giảm hơn 7.000 tỷ so với cùng kỳ; công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, đặc biệt là tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục quản lý ngành còn hạn chế; Một số nội dung công việc quan trọng đã được chỉ đạo, giao thực hiện nhưng vẫn chậm tiến độ, chưa đảm bảo về chất lượng, công tác phối hợp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao còn chưa đạt yêu cầu của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục. Bên cạnh một số nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ yếu là chưa có cơ chế đánh giá sát kết quả công việc của từng công chức, một số công chức thuộc Tổng cục còn chưa chủ động, trách nhiệm trong công tác tham mưu, chưa tuân thủ kỷ cương, kỷ luật hành chính; công tác phối hợp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tiếp tục chưa đạt yêu cầu.

Để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự trong thời gian tới, Tổng Cục trưởng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Hệ thống Thi hành án dân sự cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
(1) Nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 580/CTr-TCTHADS ngày 15/02/2024, Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ Thi hành án dân sự, theo dõi THAHC năm 2024 và Kế hoạch công tác năm 2024, tăng cường nhận thức đầy đủ về yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy tinh thần tối đa ý thức trách nhiệm, đặc biệt chú ý công tác phối hợp, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, nhiệm vụ; nêu gương cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động; chủ động rà soát tổng thể, kiểm tra, bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, thường xuyên báo cáo Lãnh đạo Tổng cục phụ trách chỉ đạo sát sao các mặt công tác của đơn vị; chủ động tham mưu cho các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục phụ trách địa bàn để kiểm soát tình hình các lĩnh vực, các địa bàn; rà soát, bám sát các nhiệm vụ theo Chương trình công tác trọng tâm và Chương trình hành động, kế hoạch công tác để chủ động triển khai thực hiện công việc đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn. Tiếp tục triển khai, đôn đốc, kiểm soát tốt việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và lề lối làm việc của công chức theo dõi địa bàn theo Điều 11 Quy chế công tác đối với công chức theo dõi địa bàn của Tổng cục THADS (ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-TCTHADS của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS);
(2) Triển khai chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng năm 2023 của Hệ thống Thi hành án dân sự;
(3) Tiếp tục phối hợp đề nghị xây dựng Luật THADS sửa đổi vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025 theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ. Tiếp tục tham mưu phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị trong quá trình xây dựng và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến THADS. Khẩn trương tham mưu trình các văn bản, đề án, đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc, tuân thủ đầy đủ các quy định, quy trình xây dựng văn bản.
(4) Năm 2024 là năm trọng tâm công tác kiểm tra, tự kiểm tra của toàn Hệ thống. Khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch triển khai Quy định số 132-QĐ/TW của Chính phủ và của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp. Tiếp tục tham mưu kiểm soát chặt chẽ tình hình tổ chức, hoạt động THADS, tổ chức thực hiện hiệu quả Công văn số 693-CV/BCSĐ của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp và Chương trình hành động của Ban cán sự đảng về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS giai đoạn 2023-2026; nghiêm túc chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, công vụ.
(5) Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan THADS. Tổ chức triển khai Kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Tư pháp triển khai Quyết định số 19/2023/QĐ-TTg ngày 02/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 3126/QĐ-BTP ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tổ chức việc giải thể Trung tâm TK,QLDL&ƯDCNTT. Tiếp tục theo dõi tham mưu Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp trình Ban chỉ đạo Trung ương về biên chế phê duyệt Đề án biên chế THADS tổng thể giai đoạn đến năm 2026. Tham mưu thực hiện hiệu quả Kế hoạch điều động, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác, cử công chức đi thực tế năm 2023-2024; trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức trong hệ thống THADS năm 2024 và tổ chức thực hiện.
(6) Tập trung tham mưu phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; tổ chức hiệu quả các đề án, dự án đầu tư công liên quan đến THADS theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; tập trung tham mưu, giải quyết các dự án không thực hiện đúng thời hạn quy định, đặc biệt là các dự án do Tổng cục là cấp quyết định đầu tư; giải quyết dứt điểm các dự án do Ban Quản lý dự án làm Chủ đầu tư có khó khăn, vướng mắc.
(7) Khẩn trương tham mưu triển khai các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thiện cơ chế thí điểm, đề xuất quy trình thu án phí, tạm ứng án phí không dùng tiền mặt; tiếp tục triển khai Đề án biên lai điện tử thu tiền THADS. Tập trung đề xuất, tham mưu các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin của hệ thống THADS, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ.
(8) Đẩy mạnh và chủ động hơn nữa trong công tác truyền thông, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, xây dựng cơ chế phản ứng kịp thời đối với thông tin liên quan đến lĩnh vực THADS từ báo chí và dư luận xã hội. Khẩn trương hoàn thiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông trong lĩnh vực THADS, theo dõi THAHC” giai đoạn 2024-2026.
Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái cũng đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục được phân công phụ trách các đơn vị, các lĩnh vực, các địa bàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác tự kiểm tra, kiểm soát địa bàn theo Công văn số 693/CV-BCSĐ ngày 11/1/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp bảo đảm thực chất, phản ánh đúng tình hình, đúng thời hạn, chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh (nếu có); bố trí làm việc với các địa phương nhằm đôn đốc việc triển khai thực hiện Công văn số 693/CV-BCSĐ ngày 11/1/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp và việc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục cần chủ động tham mưu cho các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục để kiểm soát tình hình các lĩnh vực công tác để thực hiện hiệu quả công tác tự kiểm tra, kiểm soát địa bàn theo Công văn số 693/CV-BCSĐ ngày 11/1/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp, nhất là những vấn đề dễ xảy ra vi phạm, sai phạm trong lĩnh vực chủ trì tham mưu của đơn vị, nghiêm túc tổ chức tự kiểm tra tại đơn vị theo Công văn số 693/CV-BCSĐ.
Phạm Minh Đức – Văn phòng Tổng cục


Các tin khác