Công văn triển khai kế hoạch thực hiện Nghị định số 74/2009/NĐ-CP

16/10/2009

Thực hiện Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/09/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật THADS về cơ quan quản lý THADS, cơ quan THADS và công chức làm công tác THADS, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã có Công văn số 91-CV/BCS ngày 14/9/2009 gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy đề nghị phối hợp kiện toàn, củng cố cơ quan THADS địa phương; tiếp đó ngày 02/10/2009, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ra Quyết định số 2235/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 74/2009/NĐ-CP.Đến nay, nhiều địa phương đã chủ động, tích cực thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ theo đúng tinh thần các văn bản nêu trên. Nghị định số 74/2009/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2009 đã quy định về vị thế mới của cơ quan thi hành án dân sự địa phương, ở cấp tỉnh là Cục Thi hành án dân sự. Do đó, việc xem xét quy hoạch bổ nhiệm vị trí Cục trưởng là rất quan trọng và cần phải được tiến hành khẩn trương. Xuất phát từ tình hình trên, để kịp thời triển khai thực hiện Nghị định số 74/2009/NĐ-CP, Bộ Tư pháp đề nghị các đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì cùng với Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh thực hiện một số việc sau đây:

1. Trên cơ sở những quy định về vị thế mới của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh là Cục Thi hành án dân sự theo Nghị định số 74/2009/NĐ-CP, các địa phương (kể cả những nơi đã có ý kiến của cấp ủy địa phương về quy hoạch cán bộ) tiến hành rà soát lại lần cuối, xem xét nguồn cán bộ để đưa vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh những cán bộ xứng tầm, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ, báo cáo, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thành ủy cho ý kiến bằng văn bản về quy hoạch Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh. Kết quả thực hiện gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 25 tháng 10 năm 2009 để Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định.

2. Những địa phương có khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch nhân sự cấp trưởng của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, cần khẩn trương báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp để kịp thời tháo gỡ, giải quyết./.

Tài liệu tham khảo ... CV 3605.doc