Hoàn thành đợt 1 Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Chấp hành viên trung cấp năm 2012

16/10/2012
Tuần qua, từ ngày 01-05/10/2012, tại thành phố Hà Nội, Học viện Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự đã phối hợp tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Chấp hành viên trung cấp cho các Chấp hành viên thuộc 14 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc và thành phố Hải Phòng.


Lớp Bồi dưỡng được tổ chức theo Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2012 của Bộ Tư pháp được ban hành kèm theo Quyết định số 504/QĐ-BTP ngày 03/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Trong quá trình tham gia học tập tại lớp, các học viên được trang bị các kiến thức cần thiết để đáp ứng yêu cầu thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên trung cấp, và cũng là để đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa về  trình độ của Chấp hành viên trung cấp quy định tại Thông tư số 10/2010/TT-BNV ngày 28/10/2010 của Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức Chấp hành viên và thư ký thi hành án dân sự. Các yêu cầu trên được đáp ứng thông qua việc thiết kế các chuyên đề cụ thể gồm: (1) Hệ thống cơ quan thi hành án dân sự trong bộ máy Nhà nước và bối cảnh cải cách Tư pháp ở Việt Nam hiện nay; chức năng, nhiệm vụ của Chấp hành viên trung cấp; (2) Kỹ năng của Chấp hành viên trong việc rà soát, phân loại để xử lí thi hành án; (3) Kỹ năng phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc thi hành án; (4) Kỹ năng tổ chức thi hành án trong một số trường hợp phức tạp; (5) Kỹ năng áp dụng các biện pháp bảo đảm trong thi hành án dân sự; (6) Kỹ năng cưỡng chế thi hành án dân sự; (7) Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác thi hành án dân sự; (8) Kỹ năng thuyết trình, thuyết phục, chứng kiến thỏa thuận và tiếp công dân trong thi hành án dân sự và (9) Văn hoá công sở và chuẩn mực xử sự, quy tắc ứng xử của Chấp hành viên.

Tiếp theo Lớp Bồi dưỡng trên, Học viện Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự sẽ tiếp tục tổ chức các Lớp bồi dưỡng tiếp theo cho tổng số khoảng 1000 Chấp hành viên dự kiến bổ nhiệm Chấp hành viên trung cấp trong toàn quốc, cụ thể: Ngoài Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Chấp hành viên trung cấp thứ nhất đã được tổ chức từ  ngày 01/10/2012 đến ngày 05/10/2012 tại Hà Nội; Lớp thứ hai sẽ được tổ chức từ ngày 08/10/2012 đến ngày 15/10/2012 và Lớp thứ ba từ ngày 15/10/2012 đến ngày 19/10/2012 đều tại thành phố Cần Thơ; Lớp thứ tư sẽ được tổ chức từ ngày 12/11/2012 đến ngày 16/11/2012 tại Hà Nội và Lớp cuối cùng, từ ngày 26/11/2012 đến ngày 30/11/2012 tại thành phố Đà Nẵng. /.

Lê Thị Kim Dung


Các tin khác