Thi hành án dân sự TP. Hà Nội qua 3 năm thực hiện chiến lược cải cách tư pháp

Mặc dù trong thời gian qua, số lượng việc THA hàng năm đều tăng, với nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài, chuyển dồn từ năm này sang năm khác, nhưng cùng với công tác kiện toàn bộ máy, các cơ quan THADS TP. Hà Nội đã cố gắng trong việc cải cách thủ tục, tích cực tổ chức THA nên kết quả cũng rất khả quan.

Công tác thi hành án dân sự ở tỉnh Hoà Bình: Vững vàng trên vị thế mới

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/06/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Quyết định số 49/QĐ-BTP ngày 16/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2008 và Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 27/8/2003 của Tỉnh uỷ Hoà Bình về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự (THADS), năm 2008, UBND tỉnh Hoà Bình đã tập trung chỉ đạo công tác THADS với quyết tâm đạt và vượt mục tiêu của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp đề ra.

Sóc Trăng: Một số kết quả thi hành án dân sự đạt được năm 2008

Thực hiện quyết định số 49/QĐ-BTP ngày 16/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2008 và Chỉ thị số 21/2008/TTg, ngày 01/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo Thi hành án dân sự các huyện, thành phố tiến hành rà soát, xác minh và phân loại án, tăng cường chấp hành viên tỉnh hỗ trợ Thi hành án dân sự huyện, thành phố mở đợt cao điểm giải quyết án tồn đọng.

Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng năm 2008

Được sự cho phép của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, ngày 28/11/2008, Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng tổ chức tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2008 và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2009.

THADS tỉnh Bình Định: Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2008

Thực hiện Nghị định số: 71/1998/NĐ-CP, ngày 08/9/1998 của Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định tại công văn số: 3725/UBND-NC, ngày 07/11/2008 về việc Hội nghị cán bộ, công chức trong các cơ quan, đơn vị.

Một số kết quả công tác Thi hành án dân sự năm 2008 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Năm 2008, thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự, Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 19/5/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Cơ quan Thi hành án dân dự tỉnh Lạng Sơn (THADS) đã triển khai đến các đơn vị cấp huyện, đồng thời có những biện pháp quản lý, chỉ đạo công tác THADS một cách chủ động, linh hoạt. Kết quả thi hành án đạt được như sau:

Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi tổ chức cưỡng chế vụ Lê Tấn Binh, Trần Thị Trúc

Thi hành Bản án số 05/2007/DSPT ngày 27/11/2007 của Toà án nhân dân thành phố Quảng Ngãi và Quyết định thi hành án số 290/QĐ-THA ngày 25/01/2008 về khoản:

THADS tỉnh Bình Định: Chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tư pháp, ngày 16/12/2008, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Thi hành án dân sự các huyện, thành phố trong tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số: 30/CT/TW, ngày 18/02/2008 của Bộ Chính trị (Chỉ thị số: 30) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị.

Quảng Ngãi tổ chức trực báo nhằm đánh giá tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2008 và triển khai nhiệm vụ năm 2009

Vừa qua, Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trực báo cuối năm nhằm đánh giá tổng kết công tác Thi hành án dân sự năm 2008 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2009 cho các cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh.