Sign In

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự và Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Quảng Ngãi ký Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự

24/08/2015

Để tăng cường công tác phối hợp trong thi hành án dân sự, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi và Hội Luật gia tỉnh Quảng Ngãi, nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; ngày 18/8/2015, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi và Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Quảng Ngãi ký Quy chế số 418/QCPH-CTHADS-HLG về việc phối hợp trong công tác thi hành án dân sự.

Quy chế được ban hành gồm 3 chương 12 Điều quy định về: những quy định chung (phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; nguyên tắc phối hợp; hình thức phối hợp; trách nhiệm phối hợp); nội dung phối hợp (thực hiện trách nhiệm Hội đồng tuyển chọn chấp hành viên; tham gia góp ý xây dựng chính sách, pháp luật về thi hành án dân sự; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý trong thi hành án dân sự; tuyên truyền, động viên, thuyết phục đương sự trong thi hành án dân sự; giao ban định kỳ; trao đổi, cung cấp thông tin, tổng kết và triển khai công tác năm) và tổ chức thực hiện (trách nhiệm thi hành; sửa đổi, bổ sung quy chế).

Theo Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh và lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh thì việc ban hành Quy chế phối hợp nhằm mục đích tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Hội Luật gia tỉnh trong công tác thi hành án dân sự, đặc biệt là phối hợp trong việc thực hiện trách nhiệm Hội đồng tuyển chọn chấp hành viên; tham gia góp ý xây dựng chính sách, pháp luật về thi hành án dân sự; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý trong thi hành án dân sự; tuyên truyền, động viên, thuyết phục đương sự trong thi hành án dân sự... nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi./.
Huy Ân

Các tin đã đưa ngày: