Sign In

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự

14/08/2017

Ngày 06/02/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự (sau đây gọi là Chỉ thị số 05/CT-TTg). Ngày 02/8/2017, UBND tỉnh Quảng Trị đã có Quyết định số Số 2087/QĐ-UBND “Về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự” (sau đây gọi là Kế hoạch).
Mục đích của Kế hoạch là triển khai toàn diện, kịp thời, có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TTg trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; phát huy kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế; nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo và công chức các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh, phát huy vai trò, sức mạnh của các ngành, các tổ chức chính trị- xã hội, chính quyền các cấp  để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần bảo đảm các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật được thi hành nghiêm túc, bảo đảm quyền và lợi ích của người được thi hành án, người phải thi hành án, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, góp phần vào sự phát triển kinh tế và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội của tỉnh.
Yêu cầu việc xây dựng và triển khai Kế hoạch là phải bám sát chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về thi hành án dân sự và các nội dung của Chỉ thị số 05/2017/CT-TTg; xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan thi hành án trong việc tổ chức thi hành án dân sự trên địa bàn.
UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch này; đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng nhân dân các cấp trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tăng cường giám sát, kiểm tra, tạo điều kiện để tổ chức thực hiện Kế hoạch có hiệu quả; đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện và chỉ đạo phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ liên quan theo quy định pháp luật. Giao Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo kết quả cho UBND tỉnh theo quy định.

Các tin đã đưa ngày: