Sign In

CHI BỘ CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP TÁC PHẨM CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG; TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MỘT SỐ NGHỊ QUYẾT, QUY ĐỊNH MỚI CỦA ĐẢNG VÀ DIỄN ĐÀN CHI BỘ NĂM 2023

19/10/2023

CHI BỘ CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP TÁC PHẨM CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG; TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MỘT SỐ NGHỊ QUYẾT, QUY ĐỊNH MỚI CỦA ĐẢNG VÀ DIỄN ĐÀN CHI BỘ NĂM 2023
Thực hiện Kế hoạch số 107 - KH/HU, ngày 20/7/2023 của Huyện ủy Hướng HóaHướng dẫn số 63-HD/BTGHU, ngày 20/2/2023 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hướng Hóa, ngày 17/10/2023, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; quán triệt, triển khai một số nghị quyết, quy định mới của Đảng và tổ chức Diễn đàn chi bộ năm 2023.

Theo đó, vào sáng ngày 17/10, dưới sự chủ trì và trực tiếp truyền đạt của đồng chí Phan Nhật Việt – Bí thư chi bộ, Hội nghị đã nghiên cứu, học tập tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị đã thống nhất nhận thức: Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tác phẩm có giá trị to lớn cả về lý luận và thực tiễn; là các bài học kinh nghiệm quý báu về sự nhất quán giữa nói và làm, sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ; khẳng định sự đồng tình, ủng hộ, củng cố niềm tin của các tầng lớp Nhân dân với quyết tâm và sự thắng lợi của công cuộc đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta.

Hội nghị cũng đã quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; Quy định 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội; Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27/2/2023 của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng.
Vào chiều 17/10, dưới sự chủ trì của Cấp ủy, Chi bộ tổ chức diễn đàn sinh hoạt chuyên đề “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Diễn đàn tiếp tục quán triệt các nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, nhận diện rõ những âm mưu, thủ đoạn, các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động tấn công vào nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghe báo cáo, thông tin kết quả thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng; kết quả thực hiện của chi bộ.
Thảo luận tại Diễn đàn, các tham luận đều thể hiện sự nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, phân tích, đánh giá một số hình thức, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch trong chống phá Đảng, Nhà nước ta, từ đó, kiến nghị nhiều giải pháp hay để tổ chức thực hiện trong thực tiễn, trong đó, cần tổ chức thực hiện tốt Quy định 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội để góp phần trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Kết luận Diễn đàn, đồng chí Phan Nhật Việt nhấn mạnh: Thời gian qua, Chi bộ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, mỗi cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc, vững vàng về tư tưởng, tham gia tích cực, có nhiều việc làm thiết thực trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong thời gian tới, các thế lực thù địch sẽ tiếp tục tăng cường sự chống phá Đảng, Nhà nước ta với các thủ đoạn tinh vi hơn, vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao bản lĩnh chính trị, quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; kịp thời nắm bắt các phương thức, thủ đoạn của kẻ địch để có biện pháp đấu tranh hiệu quả; thực hiện tốt các công việc được giao, nhất là thực hiện việc tổ chức thi hành án theo đúng quy định, không để xảy ra các sai sót, sai phạm tạo cơ hội cho các đối tượng phản động lợi dụng nâng cao quan điểm xuyên tạc sự quản lý, điều hành của Nhà nước, sự lãnh đạo của Đảng.
Phan Nhật Việt – Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự Hướng Hóa

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: