Sign In

Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự

06/09/2018

Ngày 10/5/2018,  Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Công văn số 1589/TCTHADS-NV2 về việc sử dụng biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự có nội dung như sau:


     Tổng cục Thi hành án dân sự nhận được văn bản của Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có ý kiến về việc sử dụng biểu mẫu quyết định thi hành án chủ động và theo đơn trong trường hợp trả lại tiền, tài sản cho đương sự (Mẫu số B01-THADS, B01a- THADS; C01-THADS và C01a-THADS - ban hành theo Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp) một số cơ quan thi hành án căn cứ vào khoản 1 Điều 45 Luật THADS quy định thời hạn tự nguyện thi hành án là 10 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án. Về nội dung này, Tổng cục Thi hành án dân sự có ý kiến như sau:
     Theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp về sử dụng biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự quy định: “Quá trình tổ chức thi hành án, căn cứ tình hình thực tiễn, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, công chức thi hành án dân sự xem xét, quyết định lựa chọn sử dụng biểu mẫu, bổ sung các nội dung cần thiết phù hợp với nội dung của từng vụ việc thi hành án dân sự”. Như vậy, khi sử dụng biểu mẫu, thì cơ quan thi hành án dân sự loại bỏ những nội dung không cần thiết và đưa vào văn bản những nội dung cần thiết phù hợp với vụ việc cụ thể và không làm sai lệch bản chất vụ việc. Đối với trường hợp trả lại tiền và tài sản do không có người phải thi hành án nên việc yêu cầu người phải thi hành án tự nguyện thi hành án trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án theo Điều 45 Luật Thi hành án dân sự là không cần thiết. Vì vậy, khi ra quyết định thi hành án trong trường hợp chỉ có khoản trả lại tiền và tài sản thì cơ quan thi hành án cần bỏ nội dung căn cứ Điều 45 Luật THADS và phần thời hạn tự nguyện thi hành án đã được quy định trong biểu mẫu số B01-THADS, B01a- THADS; C01-THADS và C01aTHADS nhằm phù hợp với bản chất vấn đề và thực tiễn công tác thi hành án dân sự.
 

Các tin đã đưa ngày: