Sign In

Cục Thi hành án dân sự chỉ đạo phối hợp, tạo điều kiện cho Văn phòng Thừa phát lại được thành lập trên địa bàn tỉnh

06/09/2018

Ngày 30/8/2018, Cục Thi hành án dân sự đã ban hành Công văn số 1179/CTHADS-VP về việc chỉ đạo phối hợp, tạo điều kiện và phổ biến việc cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại Sóc Trăng với nội dung như sau:
     Để công tác phối hợp, tạo điều kiện cho Văn phòng Thừa phát lại được thành lập trên địa bàn tỉnh hoạt động có hiệu quả trong thời gian tới, Cục Thi hành án dân . sự yêu cầu Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:
     1. Phổ biến, quán triệt Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại Sóc Trăng đến toàn thể công chức, Chấp hành viên thuộc phòng, đơn vị.
     2. Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 354/CTHADS-VP ngày 04/4/2018 của Cục Thi hành án dân sự về việc quán triệt Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 103/QĐ-BTP ngày 16/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phế duyệt Đề án thành lập Văn phòng Thừa phát lại của tỉnh Sóc Trăng năm 2018.

Các tin đã đưa ngày: