Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị Ngày pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11); Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong Thi hành án dân sự năm 2023

15/11/2022

Hưởng ứng 10 năm Ngày pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam (9/11) và tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012; Thực hiện kế hoạch công tác quý I/2023. Trong 02 ngày 10 và 11/11/2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị Ngày pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thi hành án dân sự và triển khai nhiệm vụ công  tác tháng 11 năm 2022. Tham dự Hội nghị gồm có Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Chi cục trực thuộc; Kế toán nghiệp vụ; Thủ quỹ; Thẩm tra viên; công chức tham mưu giúp Chi cục trưởng thực hiện công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công chức tham mưu thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; văn thư của Chi cục THADS
Tại Hội nghị, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La đã ôn lại lịch sử hình thành của Ngày Pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11), lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã triển khai 06 luật có hiệu lực thi hành trong năm 2022 (gồm Luật Phòng, chống ma túy; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê) và những nội dung cơ bản của 05 luật mới đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV (bao gồm: Luật Cảnh sát cơ động; Luật kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Điện ảnh; Luật Thi đua, khen thưởng). Đồng thời tập trung quán triệt các văn bản về phòng chống tham nhũng, tiêu cực như: Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực; Thông báo Kết luận số 12-KL/TW ngày 6/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Công văn số 2670-CV/BNCTW ngày 23/8/2022 về thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng tiêu cực tại phiên họp số 22 của Ban Chỉ đạo; Triển khai các giải pháp Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cơ quan THADS tỉnh Sơn La trong thời gian tới”. Tiến hành tập huấn về công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công tác kế toán nghiệp vụ; Công tác bí mật Nhà nước và công tác văn thư lưu trữ.
  Để tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ quý I/2023 đã giao, tạo tiền đề và bảo đảm thực hiện đạt các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác được giao năm 2023. Cục THADS đã tiến hành triển khai công tác tháng 11/2022 với 13 nhiệm vụ trong tâm, trong đó chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong các cơ quan Nhà nước và trách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ; các văn bản chỉ đạo về thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác THADS, theo dõi THAHC của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng phẩm chất đạo đức cán bộ, gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Cục trưởng giao nhiệm vụ trong thời gian tới các cơ quan Thi hành án dân sự tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản hướng dẫn của Đảng và Nhà nước, của Bộ Tư pháp và của Hệ thống THADS về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị nhất là người đứng đầu phải gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực gắn với đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, công tác PCTN phải được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục, lâu dài “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” đi vào chiều sâu, cụ thể, toàn diện, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm công tác năm 2023 và những năm tiếp theo./.
 
  Vương Nga
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La
 
 

Các tin đã đưa ngày: