Sign In

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra trong thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

11/07/2021

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra trong thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Trong những năm gần đây, Lãnh đạo Cục luôn quan tâm và xác định công tác kiểm tra có vai trò quan trọng để đánh giá chất lượng công việc, chất lượng đội ngũ công chức nhằm xây dựng kế hoạch đào tạo, bố trí, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển…Với tầm quan trọng của công tác kiểm tra và với chức năng nhiệm vụ được giao, ngay đầu năm Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (gọi tắt là Phòng kiểm tra) đã tham mưu cho Lãnh đạo Cục ban hành kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự và theo dõi thi hành án hành chính. Kế hoạch được xác định đối với từng đơn vị, từng nội dung kiểm tra, thời gian kiểm tra, mốc kiểm tra rất cụ thể, rõ ràng....Theo đó, nêu rõ trách nhiệm của các đơn vị đối với công tác tự kiểm tra, kiểm tra nội bộ và kiểm tra của Cục đối với các Chi cục theo nội dung kiểm tra toàn diện hay kiểm tra chuyên đề. Việc kiểm tra đảm bảo nguyên tắc, tất cả các hồ sơ thi hành án phải được kiểm tra, các bộ phận được kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm trong quá trình thi hành án dân sự (THADS), đảm bảo việc thi hành án trung thực, khách quan, đúng quy định pháp luật.
Trong những năm gần đây, Lãnh đạo Cục luôn quan tâm và xác định công tác kiểm tra có vai trò quan trọng để đánh giá chất lượng công việc, chất lượng đội ngũ công chức nhằm xây dựng kế hoạch đào tạo, bố trí, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển…Với tầm quan trọng của công tác kiểm tra và với chức năng nhiệm vụ được giao, ngay đầu năm Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (gọi tắt là Phòng kiểm tra) đã tham mưu cho Lãnh đạo Cục ban hành kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự và theo dõi thi hành án hành chính. Kế hoạch được xác định đối với từng đơn vị, từng nội dung kiểm tra, thời gian kiểm tra, mốc kiểm tra rất cụ thể, rõ ràng....Theo đó, nêu rõ trách nhiệm của các đơn vị đối với công tác tự kiểm tra, kiểm tra nội bộ và kiểm tra của Cục đối với các Chi cục theo nội dung kiểm tra toàn diện hay kiểm tra chuyên đề. Việc kiểm tra đảm bảo nguyên tắc, tất cả các hồ sơ thi hành án phải được kiểm tra, các bộ phận được kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm trong quá trình thi hành án dân sự (THADS), đảm bảo việc thi hành án trung thực, khách quan, đúng quy định pháp luật.
Căn cứ kế hoạch kiểm tra đầu năm đã được ban hành, Phòng Kiểm tra chủ động tham mưu để tổ chức, thực hiện đảm bảo đúng tiến độ; tham mưu thành lập các Đoàn kiểm tra hoặc đề xuất với Cục trưởng sửa đổi, bổ sung những nội dung kiểm tra cho phù hợp với tình hình thực tế và công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Cục.
Năm 2021, là năm mà có sự đổi mới trong công tác kiểm tra của Cục đối với các Chi cục là tiến hành kiểm tra toàn diện đối với 100% các Chi cục trên địa bàn tỉnh (9/9 Chi cục, nhiều hơn so với chỉ đạo của Tổng cục). Thời gian thực hiện và phương thức tiến hành cũng khác: Địa điểm kiểm tra được tiến hành tại Cục (trừ Chi cục THADS thành phố Huế) tạo điều kiện cho đơn vị chủ động trong công tác, bố trí thời gian làm việc với đương sự, tiến hành xác minh tại cơ sở và không ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị được kiểm tra. Mỗi một thành viên Đoàn kiểm tra đều luôn xác định trách nhiệm trong công tác kiểm tra với mục đích là phát hiện những thiếu sót để giúp đồng nghiệp hoàn thiện hơn trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Kết luận kiểm tra đã được Cục trưởng trực tiếp chỉ đạo tại các đơn vị được kiểm tra và nội dung kết luận đã nhận được sự đồng thuận của đơn vị.
Bên cạnh đó, công tác tác tự kiểm tra của các Phòng chuyên môn thuộc Cục và các Chi cục cũng được quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Các đơn vị đã tự rà soát, đánh giá toàn diện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao, những việc đã làm được và có kế hoạch giải pháp để khắc phục những tồn tại hoặc những công việc chưa đảm bảo tiến độ đề ra.
Đồng thời, trong tháng 6/2021 Phòng đã tham mưu thực hiện kiểm tra chuyên đề đối với 6/9 Chi cục, với 4 nội dung về tiến độ giải quyết án tín dụng, án trọng điểm, án đấu giá và khắc phục kết luận kiểm tra toàn diện nhằm có giải pháp, định hướng giải quyết các vụ việc góp phần hoàn thành, chỉ tiêu được giao.
Hình ảnh: Đoàn kiểm tra sơ bộ thông báo kết quả kết tra tại Chi cục THADS thị xã Hương Thủy
Có thể nói rằng, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Cục, cùng với sự nổ lực cố gắng của tập thể Phòng kiểm tra và sự phối hợp của các Phòng chuyên môn thuộc Cục và của các Chi cục thì công tác kiểm tra đã có những nét thay đổi, có diện mạo mới và cách nhìn mới. Đặc biệt trong thời gian qua, Tổng cục đã ban hành Quy trình kiểm tra mới rất cụ thể, rõ ràng là cẩm nang quan trọng để Phòng Kiểm tra và các Chi cục thực hiện cũng như tham mưu tốt cho Lãnh đạo Cục trong công tác chỉ đạo điều hành, chú trọng đến chất lượng kiểm tra góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.
Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: