Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng bán đấu giá tài sản (lần 6) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Đỗ Văn Út (CHV Phan Thanh Nhân) (12/09/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng bán đấu giá tài sản (lần 6) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Đỗ Văn Út (CHV Phan Thanh Nhân). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 704/TB-CCTHADS ngày 08/9/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trần Văn Út- Cao Thị Đà (CHV Lê Văn Dinh) (12/09/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trần Văn Út- Cao Thị Đà (CHV Lê Văn Dinh). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 214/TB-THADS ngày 11/9/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Nguyên (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (12/09/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Nguyên (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 818/TB-CCTHADS ngày 12/9/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Văn Tư (CHV Phan Hoàng Giang) (12/09/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Văn Tư (CHV Phan Hoàng Giang). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 168/TB-CCTHADS ngày 15/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Hồ Thị Kim Hồng (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (11/09/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Hồ Thị Kim Hồng (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 813/TB-CCTHADS ngày 11/9/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty cổ phần dịch vụ và vận tải ô tô số 6 (CHV Trương Phi Hùng) (11/09/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty cổ phần dịch vụ và vận tải ô tô số 6 (CHV Trương Phi Hùng). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 667/TB-THADS ngày 06/9/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc đưa tài sản kê biên ra bán đấu giá (lần 3) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trần Minh Trí (CHV Từ Kim Khoảnh) (11/09/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc đưa tài sản kê biên ra bán đấu giá (lần 3) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trần Minh Trí (CHV Từ Kim Khoảnh). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 308/TB-CCTHADS ngày 08/9/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phạm Minh Tuấn- Võ Thị Thanh Thủy (CHV Phạm Thị Sương Mai) (08/09/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phạm Minh Tuấn- Võ Thị Thanh Thủy (CHV Phạm Thị Sương Mai). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 180/TB-CCTHADS ngày 05/9/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Huỳnh Văn Chung-Đặng Thị Trúc Minh; vụ Phạm Ngọc Tư- Ngô Thị Nơ (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (08/09/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Huỳnh Văn Chung-Đặng Thị Trúc Minh; vụ Phạm Ngọc Tư- Ngô Thị Nơ (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 806/TB-CCTHADS, 807/TB-CCTHADS ngày 08/9/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Hàng Văn Phúc; vụ Võ Văn Ép; vụ Nguyễn Văn Toàn; vụ Hồ Văn Sũng (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (08/09/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Hàng Văn Phúc; vụ Võ Văn Ép; vụ Nguyễn Văn Toàn; vụ Hồ Văn Sũng (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 808/TB-CCTHADS, 809/TB-CCTHADS, 810/TB-CCTHADS, 811/TB-CCTHADS ngày 08/9/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: