Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Lê Minh Long (CHV Trần Thị Thu Bình) (13/05/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Lê Minh Long (CHV Trần Thị Thu Bình). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 313/TB-CCTHADS ngày 13/5/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản lần 5 để đảm bảo thi hành dân sự vụ Đặng Hoàng Vũ, Nguyễn Quốc Tố Uyên, Đặng Hoàng Tố Như (CHV Trần Thị Thu Bình) (13/05/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản lần 5 để đảm bảo thi hành dân sự vụ Đặng Hoàng Vũ, Nguyễn Quốc Tố Uyên, Đặng Hoàng Tố Như (CHV Trần Thị Thu Bình). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 314/TB-THADS ngày 13/5/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 8) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Huỳnh Văn Cơ, Huỳnh Thị Ngọc Lan (CHV Từ Kim Khoảnh) (13/05/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 8) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Huỳnh Văn Cơ, Huỳnh Thị Ngọc Lan (CHV Từ Kim Khoảnh). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 127/TB-CCTHADS ngày 10/5/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ LONG HOA (CHV Nguyễn Ngọc Trang) (13/05/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ LONG HOA (CHV Nguyễn Ngọc Trang). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 193/TB-CCTHADS ngày 09/5/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 2) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Văn Đây (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (13/05/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 2) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Văn Đây (CHV Nguyễn Ngọc Vinh). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 442/TB-THADS ngày 08/5/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 3) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Văn Công Tòng (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (13/05/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 3) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Văn Công Tòng (CHV Nguyễn Ngọc Vinh). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 444/TB-THADS ngày 08/5/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành án dân sự (CHV Phạm Văn Tâm) (10/05/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sựhuyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành án dân sự (CHV Phạm Văn Tâm).Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 312/TB-CCTHADS ngày 08/5/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.
 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành án dân sự (CHV Phạm Văn Tâm) (10/05/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sựhuyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành án dân sự (CHV Phạm Văn Tâm).Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 316/TB-CCTHADS ngày 09/5/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.
 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành án dân sự (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (10/05/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sựhuyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành án dân sự (CHV Nguyễn Hoàng Vũ).Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 447/TB-CCTHADS ngày 10/5/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành án dân sự (CHV Nguyễn Thanh Liêm) (09/05/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sựhuyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành án dân sự (CHV Nguyễn Thanh Liêm).Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 326/TB-CCTHADS ngày 06/5/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.
 
Các tin đã đưa ngày: