Sign In

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự (lần 07) vụ ông ông Phan Văn Đời, bà Nguyễn Thị Diễm (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (07/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự (lần 07) vụ ông Phan Văn Đời, bà Nguyễn Thị Diễm. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 86/TB-CCTHADS ngày 02/11/2023 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
 

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự (lần 09) vụ ông ông Cao Văn Phúc, bà Phạm Thị Thơm (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (07/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự (lần 09) vụ ông Cao Văn Phúc, bà Phạm Thị Thơm. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 87/TB-CCTHADS ngày 02/11/2023 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
 

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự (lần 09) vụ ông Võ Văn Phùng, bà Nguyễn Thị Nguyệt (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (07/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự (lần 09) vụ ông Võ Văn Phùng, bà Nguyễn Thị Nguyệt. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 88/TB-CCTHADS ngày 02/11/2023 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 2) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Huỳnh Thanh Khải (CHV Đặng Văn Lợi) (06/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 2) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Huỳnh Thanh Khải (CHV Đặng Văn Lợi). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 356/TB-CCTHADS ngày 06/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (02 vụ). Gồm: vụ bà Nguyễn Thị Lãnh và vụ ông Phạm Văn Lưỡi, bà Nguyễn Thị Cẩm Vân. (CHV Lê Minh Hải) (06/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (02 vụ). Gồm: vụ bà Nguyễn Thị Lãnh và vụ ông Phạm Văn Lưỡi, bà Nguyễn Thị Cẩm Vân. Chi tiết theo 02 tập tin “Thông báo số 12/TB-CTHADS” và “Thông báo số 13/TB-CTHADS cùng ngày 30/10/2023 của Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
 

Chi cục THADS H. Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (02 vụ). Gồm: vụ ông Quách Minh Hùng, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung và vụ ông Nguyễn Văn Toàn (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (06/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (02 vụ). Gồm: vụ ông Quách Minh Hùng, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung và vụ ông Nguyễn Văn Toàn. Chi tiết theo 02 tập tin “Thông báo số 93/TB-CCTHADS” và “Thông báo số 94/TB-CCTHADS” cùng ngày 06/11/2023 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
 

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản lần 2 để đảm bảo thi hành dân sự vụ Lê Quốc Tuấn (CHV Trần Thị Thu Bình) (02/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản lần 2 để đảm bảo thi hành dân sự vụ Lê Quốc Tuấn (CHV Trần Thị Thu Bình). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 58/TB-THADS ngày 30/10/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trần Văn Đua (CHV Mai Minh Khương) (02/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trần Văn Đua (CHV Mai Minh Khương). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 09/TB-THADS ngày 02/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Phước Khánh (CHV Phạm Thị Sương Mai) (01/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Phước Khánh (CHV Phạm Thị Sương Mai). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 17/TB-THADS ngày 01/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Lương Thị Chiến (CHV Nguyễn Trọng Thiên) (31/10/2023)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Lương Thị Chiến (CHV Nguyễn Trọng Thiên). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 217/TB-CTHADS, 218/TB-CTHADS ngày 25/10/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang” đính kèm
Các tin đã đưa ngày: