Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty TNHH SXCB Nông sản Cát Tường(CHV Đoàn Văn Phong) (08/08/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty TNHH SXCB Nông sản Cát Tường(CHV Đoàn Văn Phong). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 183/TB-CCTHADS ngày 31/7/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Bùi Thị Điệu (CHV Võ Đức Nhân) (08/08/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Bùi Thị Điệu (CHV Võ Đức Nhân). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 795/TB-CCTHADS ngày 08/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc sửa chữa, bổ sung thông báo về thi hành án để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phan Văn Chứa- Lương Thị Chiến (CHV Nguyễn Trọng Thiên) (07/08/2023)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc sửa chữa, bổ sung thông báo về thi hành án để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phan Văn Chứa- Lương Thị Chiến (CHV Nguyễn Trọng Thiên). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 168/TB-CTHADS ngày 04/8/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản lần 1 để đảm bảo thi hành dân sự vụ Lê Quốc Tuấn (CHV Trần Thị Thu Bình) (07/08/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản lần 1 để đảm bảo thi hành dân sự vụ Lê Quốc Tuấn (CHV Trần Thị Thu Bình). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 460/TB-THADS ngày 04/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản lần 8 để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Khắc Nghĩa- Trần Ngọc Thúy Lan (CHV Trần Thị Thu Bình) (07/08/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản lần 8 để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Khắc Nghĩa- Trần Ngọc Thúy Lan (CHV Trần Thị Thu Bình). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 461/TB-THADS ngày 07/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản lần 2 để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phạm Thị Ngọc Hạnh (CHV Trần Thị Thu Bình) (07/08/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản lần 2 để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phạm Thị Ngọc Hạnh (CHV Trần Thị Thu Bình). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 462/TB-THADS ngày 07/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phạm Ngọc Tư- Ngô Thị Nơ; vụ Huỳnh Văn Chung-Đặng Thị Trúc Minh (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (07/08/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phạm Ngọc Tư- Ngô Thị Nơ; vụ Huỳnh Văn Chung-Đặng Thị Trúc Minh (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 704/TB-CCTHADS, 705/TB-CCTHADS ngày 07/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Nguyên (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (07/08/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Nguyên (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 709/TB-CCTHADS ngày 07/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Thái Thị Kim Đính (CHV Trần Thị Mỹ Long) (04/08/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Thái Thị Kim Đính (CHV Trần Thị Mỹ Long). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 456/TB-CCTHADS ngày 04/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Đinh Thanh Vũ, Trương Thị Xuân Lan (CHV Trương Phi Hùng) (03/08/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Đinh Thanh Vũ, Trương Thị Xuân Lan (CHV Trương Phi Hùng). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 593/TB-CCTHADS ngày 02/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: