Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trần Văn Hóa (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (22/08/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trần Văn Hóa (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 753/TB-CCTHADS ngày 22/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty TNHH Hồng Hiển (CHV Nguyễn Thị Phương) (22/08/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty TNHH Hồng Hiển (CHV Nguyễn Thị Phương). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 635/TB-CCTHADS ngày 18/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trần Văn Đua (CHV Mai Minh Khương) (22/08/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trần Văn Đua (CHV Mai Minh Khương). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 25/TB-CCTHADS ngày 22/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ hộ ông Nguyễn Văn Thuận (CHV Trần Văn Viên) (22/08/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ hộ ông Nguyễn Văn Thuận (CHV Trần Văn Viên). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 206/TB-CCTHADS ngày 22/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Võ Thành Mai-Hồ Thị Huệ (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (21/08/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Võ Thành Mai-Hồ Thị Huệ (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 751/TB-CCTHADS ngày 21/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty cổ phần sản xuất chế biến nông sản Cát Tường (CHV Đinh Ngọc On) (21/08/2023)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty cổ phần sản xuất chế biến nông sản Cát Tường (CHV Đinh Ngọc On). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 182/TB-CTHADS ngày 16/8/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty TNHH Thép Bình Nguyên (CHV Nguyễn Anh Tuấn) (21/08/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty TNHH Thép Bình Nguyên (CHV Nguyễn Anh Tuấn). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 483/TB-CCTHADS ngày 21/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam - Thông báo tổ chức đấu giá tài sản vụ Công ty trách nhiệm hữu hạn Song Thuận (18/08/2023)

Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam- Thông báo tổ chức đấu giá tài sản vụ Công ty trách nhiệm hữu hạn Song Thuận. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 01/23/TB-ĐG-TG ngày 08/8/2023 của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam” đính kèm.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Công Thưởng- Phạm Thị Mỹ Nhỏ (CHV Đinh Ngọc On) (18/08/2023)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Công Thưởng- Phạm Thị Mỹ Nhỏ (CHV Đinh Ngọc On). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 181/TB-CTHADS ngày 11/8/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trương Văn Muồng-VõThịXuồng;vụ TrầnThanhPhong;vụ VõVănHùng-BùiThị Ngọc Lan (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (17/08/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trương Văn Muồng-Võ Thị Xuồng; vụ Trần Thanh Phong; vụ Võ Văn Hùng- Bùi Thị Ngọc Lan (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 741/TB-CCTHADS, 742/TB-CCTHADS, 743/TB-CCTHADS ngày 16/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: