Sign In

Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP.HCM

19/01/2021

Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP.HCM
Năm 2020, Phòng Kiểm tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo của Cục Thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt nhiều mặt công tác. Hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức năng là đơn vị tham mưu, thực hiện công tác tiếp dân; xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự… Qua đó góp phần giúp người dân hiểu rõ các quy định pháp luật về thi hành án dân sự, thực hiện đúng và đầy đủ quyền hạn cũng như nghĩa vụ của mình trong quá trình thi hành án; đóng góp vào việc nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự của đơn vị.
Để tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tới người dân về các quy định pháp luật của thi hành án dân sự, từ đó giúp người dân thực hiện đúng và đầy đủ quyền hạn cũng như nghĩa vụ của mình trong quá trình thi hành án, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự Thành phố luôn rất quan tâm đến công tác tiếp công dân. Khi công dân có yêu cầu gặp Lãnh đạo Cục sẽ được Văn phòng Cục hướng dẫn để thực hiện thủ tục đăng ký và được Lãnh đạo Cục tiếp. Trong năm 2020, Phòng Kiểm tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo đã tham mưu tiếp công dân tổng cộng 135 lượt công dân tương ứng với 138 người; trong đó, Lãnh đạo Cục trực tiếp tiếp 22 lượt công dân tương ứng với 27 người. Thông qua các buổi tiếp công dân, các công chức của Phòng đã giải thích, hướng dẫn cho người dẫn hiểu rõ hơn các quy định pháp luật về thi hành án dân sự, về quyền và nghĩa vụ trong quá trình tổ chức thi hành án. Một số trường hợp sau khi được giải thích rõ, người khiếu nại, tố cáo đã tự nguyện rút đơn khiếu nại, tố cáo (25 trường hợp).
Cục trưởng Vũ Quốc Doanh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 
ttriển khai công tác năm 2021 của Phòng KT,GQKNTC

Cùng với đó, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cũng được chú trọng thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, theo đó trong năm 2020 đã tiếp nhận tổng cộng 1.541 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức gửi trực tiếp tại Cục hoặc do các cơ quan chức năng chuyển đến (tăng 322 đơn thư so với năm 2019). Các công chức của phòng đã tiến hành xem xét nội dung đơn, phân loại, đề xuất xử lý theo quy định. Trong đó, tổng số việc khiếu nại là 186 việc (trong đó, việc khiếu nại thuộc thẩm quyền của Cục trưởng là 76 việc (tăng 02 việc so với năm 2019), số việc khiếu nại không thuộc thẩm quyền là 65 việc, số lượng đơn trùng: 45); tổng số việc tố cáo là 31 việc (trong đó, số việc tố cáo thuộc thẩm quyền của Cục trưởng là 05 việc (tăng 01 việc so với năm 2019), số việc tố cáo không thuộc thẩm quyền là 20 việc, số lượng đơn trùng: 06 ).
   
Ông Phạm Huy Hoàng, Phó cục trưởng Cục THADS thành phố (Ảnh phải)
phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác năm của Phòng KT,GQKNTC
Bên cạnh đó, việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài cũng đòi hỏi Phòng Kiểm tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo phải tập trung giải quyết bảo đảm chính xác, đúng quy định. Năm 2019, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh còn 03 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài gồm: vụ Công ty TNHH Bột mì Trung Nam, vụ bà Tôn Nữ Thị Trinh, vụ ông Đào Hải Đông. Hiện nay, vụ việc thi hành án liên quan đến khiếu nại của bà Tôn Nữ Thị Trinh đã giải quyết xong, Cục THADS đang đề nghị Tổng cục THADS đưa ra khỏi danh sách những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài.
Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Phòng Kiểm tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong năm 2020 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, cần tập trung khắc phục. Cụ thể: Việc phân loại, xử lý đơn thư đầu vào còn chậm. Về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo: một số trường hợp chưa bảo đảm thời hạn ban hành thông báo thụ lý khiếu nại, quyết định thụ lý tố cáo; một số trường hợp chưa đảm bảo thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy  định của pháp luật. Trong một số trường hợp, việc tham mưu báo cáo Tổng cục và báo cáo, thông báo kết quả giải quyết đơn thư cho các cơ quan chức năng còn chậm, chưa đảm bảo thời hạn yêu cầu, phải có văn bản xin gia hạn thời gian báo cáo. Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các Quyết định giải quyết khiếu nại, Kết luận tố cáo đã được quan tâm hơn nhưng vẫn còn hạn chế.
Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những điểm tồn tại, hạn chế, trong năm 2021, Phòng Kiểm tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện nhằm nâng cao chất lượng công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; đảm bảo thời hạn thụ lý, thời hạn giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo luật định; tham mưu tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Cục trưởng đúng quy định của pháp luật. Năm 2021, tham mưu giải quyết xong ít nhất 97% số đơn thư khiếu nại, tố cáo  thuộc thẩm quyền của Cục trưởng. Tiếp tục thực hiện việc rà soát, phối hợp giải quyết cơ bản các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Kịp thời tham mưu giúp Lãnh đạo Cục trả lời tất cả những kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân theo thẩm quyền, đảm bảo đúng pháp luật, kết hợp với việc phối hợp với các đơn vị xử lý, khắc phục những sai phạm, tồn tại, tránh tái diễn.
 
   
 
Sau khi tiếp nhận và phân loại đơn thư, công tác giải quyết đơn khiếu nại được thực hiện theo đúng quy định. Tính từ ngày 01/10/2019 đến ngày 30/9/2020, số việc khiếu nại đã tham mưu giải quyết xong: 74 việc, đạt tỷ lệ 97,37%. Trong đó: đình chỉ 12 việc; khiếu nại đúng toàn bộ 07 việc; khiếu nại đúng một phần 02 việc; khiếu nại sai toàn bộ 53 việc. Tiến hanh chuyển kỳ sau 02 việc; 65 việc khiếu nại không thuộc thẩm quyền, đã tham mưu chuyển đơn cho Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện. Việc tố cáo thuộc thẩm quyền của Cục trưởng là 05 việc, trong đó đã tham mưu giải quyết xong 4 việc (đạt tỷ lệ 80%), chuyển kỳ sau 01 việc.  Kết quả, các Quyết định giải quyết khiếu nại, Kết luận nội dung tố cáo do Phòng tham mưu ban hành trong năm 2020 không có trường hợp nào bị cấp trên sửa đổi hay hủy bỏ.
Bên cạnh những việc khiếu nại, tố cáo được xử lý và thống kê theo Biểu mẫu số 08 thì  Phòng Kiểm tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo còn tiếp nhận và xử lý số lượng lớn các loại đơn, thư đề nghị, kiến nghị, phản ánh khác (tổng cộng 1.219 đơn thư). Kết quả xử lý các loại đơn khác: Phòng đã tham mưu Lãnh đạo Cục ban hành 1.088 văn bản thông báo không thụ lý, thông báo hướng dẫn và văn bản trả lời đơn khác (tăng 323 văn bản so với năm 2019).
Cùng đó, một số giải pháp cụ thể được triển khai như: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Tăng cường trách nhiệm của ban Lãnh đạo Phòng, nhất là Trưởng phòng; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật nghiệp vụ; tiếp tục đổi mới phương pháp quản lý, chỉ đạo theo hướng sâu sát, rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành, hằng tháng có đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng công chức trong đơn vị. Bám sát các các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thực hiện nhiệm vụ; tham mưu thực hiện nghiêm túc chế độ Thủ trưởng cơ quan đơn vị trực tiếp tiếp công dân định kỳ, chú trọng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thông qua công tác tiếp công dân. Tham mưu Cục trưởng tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo. Công chức làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo phải chủ động, thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự giác trong công việc, tích cực học tập để nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chủ động trong mọi tình huống. Tăng cường mối quan hệ phối hợp theo Quy chế phối hợp giữa Phòng Kiểm tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo với các Phòng chuyên môn thuộc Cục. Tăng cường việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật./.
                                                                                                                                               Cẩm Tú

Các tin đã đưa ngày: