Sign In

Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các Đại hội Chi bộ các phòng chuyên môn

08/04/2015

Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các Đại hội Chi bộ các phòng chuyên môn
Theo Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Bộ Chính trị chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng phải được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả; đặc biệt là phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Ðảng; bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị,…

Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh tiến hành đại hội Đảng bộ các phòng chuyên môn trực thuộc Cục thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh.

1. Phòng Tổ chức cán bộ

Bí thư: Lê Thị Thúy Hà

Phó Bí Thư: Đồng Khắc Thọ 

2. Văn phòng

Bí thư: Vũ Thanh Xuân

Phó Bí Thư: Phạm Nguyễn Đức Tài

3. Phòng Nghiệp vụ 2

Bí Thư: Vũ Văn Đài

Phó Bí Thư: Đỗ Hải Nam

4. Phòng Nghiệp vụ 1

Bí thư: Nguyễn Kim Lan

Phó Bí thư: Hồ Quân Chính

5. Phòng Khiếu nại Tố cáo

Bí thư: Trần Văn Nhàn

Phó Bí thư: Vũ Thanh Bình

6. Phòng Kế hoạch tài chính

Bí thư: Nguyễn Thị Bình

Phó Bí Thư: Phạm Đình Quy

Các tin đã đưa ngày: