Sign In

CHI BỘ VĂN PHÒNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ

04/10/2019

CHI BỘ VĂN PHÒNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ
 Sinh hoạt chi bộ là một trong những hoạt động chủ yếu của chi bộ, có tác động trực tiếp đến quá trình lãnh đạo của Đảng và quá trình nhận thức của mỗi đảng viên. Do đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng, trình độ mỗi đảng viên và là cơ sở, môi trường để phát huy dân chủ trong Đảng. Chi bộ không sinh hoạt thường kỳ xem như ngưng hoạt động. Chất lượng sinh hoạt chi bộ thấp thì chi bộ không thể hoàn thành nhiệm vụ.
 
Sinh hoạt chi bộ là một trong những nội dung cơ bản của công tác xây dựng đảng, là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của đảng và là chế độ được quy định rõ trong Điều lệ Đảng. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó có sinh hoạt chi bộ chuyên đề là hình thức sinh hoạt đi sâu thảo luận, giải quyết một hoặc một vài vấn đề mà chi bộ thấy cần thiết, mang tính cốt lõi trong lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ đối với yêu cầu nhiệm vụ đang đặt ra qua đó đề ra giải pháp tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ.
Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng đó, Chi ủy Chi bộ Văn phòng luôn thực hiện nghiêm theo quy định và hướng dẫn nghiệp vụ của Đảng, hàng tháng duy trì đều đặn việc sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt Chuyên đề theo quý, với những nội dung thực hiện theo Tấm gương đạo đức, phong các của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó vận dụng vào thực tế chức năng nhiệm vụ của đơn vị để thực hiện.
Từ sau thành công Đại hội, Chi bộ Văn phòng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chi ủy Chi bộ, việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự thành phố và các văn bản chỉ đạo của Ban chấp hành TW, Đảng ủy Khối các cơ quan TW về nội dung sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đã có nhiều chuyển biến tích cực. Chi bộ Văn phòng đã có nhiều chủ trương, giải pháp về xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý và đội ngũ cán bộ, đảng viên; luôn coi trọng công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, coi đó là một trong những hoạt động quan trọng trong quá trình xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức về vị trí nền tảng, vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng và của Chi bộ
Đúng như sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”(1); “Chi bộ vững mạnh thì mọi chính sách của Đảng và Chính phủ nhất định thi hành được tốt. Muốn vững mạnh, thì tất cả đảng viên trong chi bộ phải thật thà đoàn kết nhất trí”(2); “Tác dụng của chi bộ là cực kỳ quan trọng, vì nó là sợi dây chuyền để liên hệ Đảng với quần chúng”(3). Muốn chi bộ phát triển tốt, thì cần chú trọng đến việc nâng cao chất lượng chi bộ, “phải quan tâm đến việc xây dựng chi bộ, phải làm cho chi bộ trở thành “bốn tốt” (4). Chi bộ có vị trí, vai trò rất quan trọng, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, do vậy hoạt động của chi bộ (mà chủ yếu thông qua sinh hoạt chi bộ thường kỳ) chính là nhằm thống nhất tư tưởng, tổ chức và hành động trong toàn Đảng, để thực hiện mục tiêu của Đảng, duy trì cầu nối này cũng là nhằm tăng cường tính chiến đấu, tạo sức mạnh cho Đảng, gây dựng và giữ vững niềm tin trong nhân dân.
Theo đó, Chi bộ Văn phòng đã nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, với nhiệm vụ đề ra chủ trương, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của chi bộ; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật và tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; chấp hành đúng pháp luật, giám sát việc thực hiện, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước; kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng. Bởi đây chính là nơi, là lúc để thực hiện các nhiệm vụ trên; là nơi truyền đạt, chỉ đạo, phân công cụ thể và các đảng viên tiếp thu, tổ chức thực hiện các công việc.
Nội dung sinh hoạt chuyên đề thiết thực, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Văn phòng Cục, như: tập trung thảo luận thống nhất thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Cục trong việc tham mưu, giúp Cục trưởng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và quản lý các hoạt động của Cục; Xây dựng, tổng hợp, đôn đốc, theo dõi kiểm tra tỉnh hình và tiến độ thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác của Cục, các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục; Tổ chức thực hiện công tác hành chính, quản trị, tổng hợp thống kê, báo cáo, văn thư, lưu trữ; Quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài sản, bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc chung cho hoạt động của Cục; Thực hành tiết kiệm chống lãnh phí; Tiếp nhận bản án, quyết định của Tòa án, đơn yêu cầu thi hành án của đương sự.
Song song với các nhiệm vụ trọng tâm được triển khai, chi bộ còn thường xuyên trao đổi, thảo luận, đề ra cá giải pháp nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, công tác thi hành án. Tăng cường công tác kiểm tra, rút kinh nghiệm đối với từng đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, trước hết là đối với đảng viên lãnh đạo Văn phòng; gắn đánh giá chất lượng, tiến độ hoàn thành công việc với đánh giá chất lượng đảng viên, coi đây là nội dung sinh hoạt chính thức tại các cuộc họp chi bộ hàng tháng.
Năm 2018 Chi bộ Văn phòng vinh sự được Đảng ủy Khối dân chính – Đảng thành phố công nhận là Chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đây chính là phần thưởng xứng đáng với những nỗ lực tập thể đội ngũ Đảng viên luôn đồng hành cùng Chi ủy Chi bộ Văn phòng phấn đấu đạt thành tích tốt nhất thực hiện nhiệm vụ Chính trị của đơn vị./.
 

Các tin đã đưa ngày: