Sign In

Phát động Đợt thi đua cao điểm giảm án tồn đọng năm 2023 trong các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang

30/06/2023

Phát động Đợt thi đua cao điểm giảm án tồn đọng năm 2023 trong các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang
Thực hiện Công văn số 01/CV-BCĐ ngày 12/6/2023 của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang và Công văn số 314/CTHADS-VP ngày 12/6/2023 của Cục Thi hành án dân sự về việc nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự và tỷ lệ thi hành án đối với án có điều kiện thi hành, Ngày 30/6/2023 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang đã ban hành phát động Đợt thi đua cao điểm giảm án tồn đọng năm 2023
Mục đich là tạo động lực động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân trong các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) của tỉnh hăng hái thi đua; phát huy tính năng động, sáng tạo, có giải pháp, biện pháp cụ thể đẩy nhanh kết quả giải quyết án tồn đọng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành án dân sự. Lấy chỉ tiêu “Giảm án tồn đọng” là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua, khen thưởng dịp tổng kết năm công tác 2023.
Yêu các các hoạt động trong Đợt thi đua phải bảo đảm thiết thực, lành mạnh; huy động được sự tham gia của các tập thể và cá nhân trong các cơ quan THADS của tỉnh, nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ giảm án tồn đọng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2023.
Khẩu hiệu thi đua: “Các cơ quan THADS tỉnh Tuyên Quang thi đua giảm án tồn đọng, góp phần hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2023”. Từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 30/9/2023
 Nội dung thi đua:
 Các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung cao độ cho việc đôn đốc, xác minh, phân loại việc thi hành án, việc tổ chức thi hành án đối với án có điều kiện trên một năm chưa thi hành xong, có giải pháp giảm án có điều kiện tồn chuyển kỳ sau, các khoản thu trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, việc thi hành án có liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng. Quá trình tổ chức thi hành án phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác xác minh điều kiện thi hành án, cưỡng chế kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản để thi hành án.
Kết thúc thi đua năm 2023, Cục và 7/7 Chi cục THADS phấn đấu nâng cao tỷ lệ thi hành xong về việc, về tiền, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THA hành chính và phải giảm án chuyển kỳ sau so với năm 2022 (không bao gồm số chưa có điều kiện đã chuyển sổ theo dõi riêng), cụ thể như sau:
          1. Đối với Cục THADS (kết quả toàn Cục)
          a) Giảm việc THADS chuyển kỳ sau: Phấn đấu giảm từ 4-5% trở lên.
          b) Giảm tiền THADS chuyển kỳ sau: Phấn đấu giảm từ 5% trở lên.
           2. Đối với Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THA và các Chi cục THADS cấp huyện
          a) Giảm việc THADS chuyển kỳ sau
          - Đơn vị có tổng số việc giải quyết dưới 500 việc: Phấn đấu giảm từ 6% trở lên.
          - Đơn vị có tổng số việc giải quyết từ 500 việc đến dưới 1.000 việc: Phấn đấu giảm từ 5% trở lên.
          - Đơn vị có tổng số việc giải quyết từ 1.000 việc đến dưới 1.500 việc: Phấn đấu giảm từ 4% trở lên.
          - Đơn vị có tổng số việc giải quyết từ 1.500 việc đến dưới 2.000 việc: Phấn đấu giảm từ 3% trở lên.
          - Đơn vị có tổng số việc giải quyết từ 2.000 việc đến 2.500 việc: Phấn đấu giảm dưới 2%.
          - Đơn vị có số việc giải quyết từ 2.500 việc trở lên: Phấn đấu giảm dưới 1%.
          b) Giảm tiền THADS chuyển kỳ sau
          - Đơn vị có tổng số tiền giải quyết dưới 10 tỷ đồng/năm: phấn đấu giảm từ 6% trở lên.
          - Đơn vị có tổng số tiền giải quyết từ 10 tỷ đồng đến dưới 40 tỷ đồng/năm: Phấn đấu giảm từ 5% trở lên.
          - Đơn vị có tổng số tiền giải quyết từ 40 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng/năm: Phấn đấu giảm từ 4% trở lên.
          - Đơn vị có tổng số tiền giải quyết từ 100 tỷ đồng đến dưới 200 tỷ đồng/năm: Phấn đấu giảm từ 3% trở lên.
          - Đơn vị có tổng số tiền giải quyết từ 200 tỷ đồng đến dưới 500 tỷ đồng/năm: Phấn đấu giảm từ 2% trở lên.
          - Đơn vị có tổng số tiền giải quyết từ 500 tỷ đồng trở lên: Phấn đấu giảm dưới 1%.
          Tổng kết Đợt thi đua
          - Các đơn vị xây dựng báo cáo tổng kết Đợt thi đua thành một nội dung trong báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 gửi Cục THADS theo quy định.
          - Cục tổng hợp, xây dựng báo cáo cùng với báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 của toàn Cục; tổ chức tổng kết Đợt thi đua cùng với tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023.
           Khen thưởng
          - Thành tích giảm án tồn đọng của các tập thể, cá nhân trong Đợt thi đua cao điểm được tính là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét khen thưởng cùng với xét khen thưởng thành tích công tác năm 2023.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện đến toàn thể công chức, người lao động đơn vị mình Kế hoạch này. Kết thúc năm thi đua 2023 khi bình xét, đề nghị khen thưởng phải lấy chỉ tiêu giảm án tồn đọng là một tiêu chí cùng với điều kiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng thành tích công tác năm để xem xét, đề nghị (việc bình xét, lập hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện theo hướng dẫn của Cục THADS).
2. Giao Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu giúp Lãnh đạo Cục và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cơ quan Thi hành án dân sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Đợt thi đua cao điểm; tổng hợp, xây dựng báo cáo; phối hợp với Văn phòng Cục tổ chức tổng kết Đợt thi đua cao điểm vào dịp tổng kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023.
3. Hội đồng thi đua, khen thưởng các cơ quan THADS tỉnh Tuyên Quang xét thi đua, đề nghị khen thưởng thành tích công tác năm 2023 cho các tập thể, cá nhân phải xem xét kết quả chỉ tiêu giảm án tồn đọng trong Đợt thi đua cao điểm giảm án tồn đọng năm 2023 để đề nghị khen thưởng đảm bảo khách quan, công bằng, đúng người, đúng thành tích.

Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: