Sign In

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố ban hành Chuẩn mực đạo đức của đảng viên, công chức, người lao động.

15/03/2017

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố ban hành Chuẩn mực đạo đức của đảng viên, công chức, người lao động.
Nhằm nâng cao năng lực, phẩm chất của đảng viên, công chức, người lao động trong chi bộ, cơ quan, ngày 7/2/2017 Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố đã ban hành Chuẩn mực đạo đức của đảng viên, công chức, người lao động theo nôi dung yêu cầu Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh.
Nội dung Chuẩn mực: 
 
1- Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định với đường lối và sự nghiệp đổi mới của Đảng, trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; không dao động trước khó khăn và thử thách; tuân thủ các nguyên tắc của Đảng, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh;
2- Không nói, viết và làm trái với chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế chi bộ, cơ quan, quy ước của xóm, tổ nơi cư trú.
3- Có tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và trong công việc. Gương mẫu trong thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, đấu tranh vơí các biểu hiện tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
4- Có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực, tích cực phấn đấu xây dựng chi bộ, cơ quan, đoàn thể vững mạnh về mọi mặt.
5- Nắm vững nghiệp vụ chuyên môn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện công việc một cách khoa học, công tâm, đúng quy định của pháp luật.
6- Phong cách tư duy độc lập, chủ động, sáng tạo, làm việc tới nơi, tới chốn, nói đi đôi với làm. Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật, gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, công dân.
7- Khi tiếp xúc với tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác luôn có thái độ hòa nhã, lịch sự và tôn trọng. Hướng dẫn giải thích tận tình, trách nhiệm đúng quy định.
8- Không ngừng rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chính trị, đạo đức cách mạng, chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao.
 
Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: