Sign In

Chi bộ Cục THADS tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

05/08/2016

Chi bộ Cục THADS tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 11-KH/TU ngày 30/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang và Kế hoạch số 22-KH/ĐUK ngày 04/7/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ngày 04/8/2016, tại Hội trường trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang, Chi bộ Cục thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tới toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuyên, Bí thư chi bộ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự.
 
         Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuyên nhấn mạnh: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng  là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên trong Chi bộ và quần chúng của cơ quan học tập, nắm vững, hiểu sâu, đầy đủ những nội dung cơ bản, những điểm mới và giải pháp trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng; nhận thức rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác xây dựng Đảng, triển khai các nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Việc quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng phải gắn với xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, mục tiêu, giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của tập thể, cá nhân theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đảm bảo nghiêm túc về nội dung, tài liệu, thời gian theo quy định. Ngay sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, toàn thể đảng viên của Chi bộ phải viết Bài thu hoạch của cá nhân. Việc viết bài thu hoạch của cá nhân phải thiết thực, tránh hình thức. Nội dung thu hoạch thể hiện trách nhiệm cao của cá nhân trong nhận thức, từ đó đề ra giải pháp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 
 


Đồng chí Nguyễn Tuyên, Bí thư chi bộ triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng  
 
         Đồng chí Bí thư Chi bộ cũng khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng như: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI;  Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”…  Văn kiện Đại hội XII của Đảng là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của đất nước. Nội dung Văn kiện Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và 5 năm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (2010 - 2015), có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung Văn kiện Đại hội XI và của đường lối, quan điểm của Đảng trong các nhiệm kỳ trước đây. Văn kiện Đại hội XII có nhiều điểm mới, thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng ta trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Điểm nổi bật trong nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng là thể hiện được những quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản, căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống.
          Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Tuyên, Bí thư chi bộ - Cục trưởng trực tiếp truyền đạt nội dung các Văn kiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tiếp đó, đảng viên, quần chúng của Chi bộ đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến xây dựng Chương trình hành động của Chi bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Chương trình hành động đã nhấn mạnh việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình hành động số 04-CTr/CB ngày 18/3/2016 của Chi bộ Cục Thi hành án dân sự thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Chương trình hành động số 03-CTr/CB ngày 02/11/2015 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX và Chương trình hành động số 01-CTr/CB ngày 10/7/2015 thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2015 – 2020; đồng thời bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; các Chương trình hành động của Tỉnh ủy và của Đảng ủy khối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII.
         Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư đề nghị các đồng chí đảng viên, quần chúng trong đơn vị cần bám sát vào mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ đã nêu trong Chỉ thị của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Trung ương, chỉ đạo của Tỉnh ủy và của Đảng ủy khối, tiếp tục thường xuyên tự nghiên cứu, học tập để nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII; thực hiện ngay việc viết bài thu hoạch của cá nhân mình. Bài thu hoạch cần tập trung vào những nội dung cơ bản trong Văn kiện Đại hội XII, liên hệ với thực tế của ngành, đơn vị để xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của cá nhân, đề xuất phương hướng, giải pháp phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của mình trong thời gian tới, đồng thời qua đó, các đồng chí cũng cần góp ý để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang nổi lên trong lĩnh vực chuyên môn cũng như trong ngành, đơn vị mình./.
 
Nguyễn Hoàng Minh – Văn phòng Cục THADS

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: