Sign In

Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự năm 2021 (23/06/2022)

Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự năm 2021

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá số 370/TB-CCTHADS ngày 09/5/2022 (09/05/2022)

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa đất số 200, tờ bản đồ số 7, diệ tích 104m2 ( nay là thửa đất số 22, tờ bản đồ số 78, diện tích 102,8m2 ) tại khu phố Kim Bảng, phường Hương Mạc, thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh mang tên ông Nguyễn Ngọc Hà.

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá số 371/TB-CCTHADS ngày 09/5/2022 (09/05/2022)

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 158, tờ bản đồ số 4, diện tích 191m2 ( nay là thửa đất số 45, tờ bản đồ số 22, diện tích 186,2m2 ) tại khu phố Tư, phường Đồng Kỵ, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh mang tên hộ bà Nguyễn Thị Ngát.

Thông báo số 89/TC-CTHADS ngày 18/01/2022 về Lich tiếp công dân của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Bắc Ninh (18/01/2022)

LỊch tiếp công dân của lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022

Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục THi hành án dân sự (08/12/2021)

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự năm 2021

Công văn số 1117/CTHADS-TCCB ngày 20/9/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh (21/09/2021)

Vê việc Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực sai phạm trong hệ thống THADS

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 857/TB-CCTHADS ngày 12/7/2021 của CC THADS thị xã Từ Sơn (13/07/2021)

Tên tài sản thẩm định giá:
- Toàn bộ quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền trên đất của thửa đất số 480, tờ bản đồ số 04, diện tích 154m2 , tài sản trên đất là nhà cấp III diện tích xây dựng 89,7m2 , diện tích sàn 269,1m2ở thôn Hương Mạc, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  đã được cấp  giấy  chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  năm 2014  mang tên Ông Nguyễn Văn Cam, bà Đỗ Thị Chuyền.( Theo bản đồ mới nay là thửa đất số 5, tờ bản đồ 51 diện tích 152,4m2 ở tại Khu phố Hương Mạc, phường Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Các tin đã đưa ngày: