Sign In

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá số 285/TB-CCTHADS ngày 13/07/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quế Võ (15/07/2022)

Để đảm bảo thi hành án, Chi cục Thi hành dân sự huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá để ký hợp đồng dịch vụ thẩm định giá tài sản như sau:
 
  1. Đối tượng thẩm định giá:
Toàn bộ cây cối bị di dời tại khu Cống Khểnh, thôn Nga Hoàng, xã Yên Giả huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh bao gồm: Bạch đàn: 2526 cây; Nhãn: 3485 cây trồng năm 2007 và 10.000 cây nhãn ươm (cao từ 80 cm đến 1m) trồng năm 2020; xoan: 114 cây; keo: 62 cây; ổi: 14 cây; xoài: 90 cây; mít: 23 cây; hồng xiêm: 01 cây; vối: 04 cây; chuối: 99 cây; tre: 50 cây; bàng: 06 cây; khế: 11 cây; bưởi: 07 cây; đinh lăng: 03 cây; đào tiên: 01 cây; sấu: 02 cây; đào cảnh: 01 cây; táo: 01 cây; bơ: 01 cây (Chi tiết được liệt kê tại Biên bản kê biên).
  1. Mục đích thẩm định giá:
Xác định giá trị thực tế tbộ cây cối bị di dời tại khu Cống Khểnh, thôn Nga Hoàng, xã Yên Giả huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh bao gồm: Bạch đàn: 2526 cây; Nhãn: 3485 cây trồng năm 2007 và 10.000 cây nhãn ươm (cao từ 80 cm đến 1m) trồng năm 2020; xoan: 114 cây; keo: 62 cây; ổi: 14 cây; xoài: 90 cây; mít: 23 cây; hồng xiêm: 01 cây; vối: 04 cây; chuối: 99 cây; tre: 50 cây; bàng: 06 cây; khế: 11 cây; bưởi: 07 cây; đinh lăng: 03 cây; đào tiên: 01 cây; sấu: 02 cây; đào cảnh: 01 cây; táo: 01 cây; bơ: 01 cây tại thời điểm hiện tại làm giá khởi điểm đề tổ chức bán đấu giá công khai đảm bảo thi hành án theo quy định pháp luật.

Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự năm 2021 (23/06/2022)

Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự năm 2021

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá số 370/TB-CCTHADS ngày 09/5/2022 (09/05/2022)

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa đất số 200, tờ bản đồ số 7, diệ tích 104m2 ( nay là thửa đất số 22, tờ bản đồ số 78, diện tích 102,8m2 ) tại khu phố Kim Bảng, phường Hương Mạc, thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh mang tên ông Nguyễn Ngọc Hà.

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá số 371/TB-CCTHADS ngày 09/5/2022 (09/05/2022)

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 158, tờ bản đồ số 4, diện tích 191m2 ( nay là thửa đất số 45, tờ bản đồ số 22, diện tích 186,2m2 ) tại khu phố Tư, phường Đồng Kỵ, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh mang tên hộ bà Nguyễn Thị Ngát.

Thông báo số 89/TC-CTHADS ngày 18/01/2022 về Lich tiếp công dân của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Bắc Ninh (18/01/2022)

LỊch tiếp công dân của lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022

Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục THi hành án dân sự (08/12/2021)

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự năm 2021

Công văn số 1117/CTHADS-TCCB ngày 20/9/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh (21/09/2021)

Vê việc Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực sai phạm trong hệ thống THADS
Các tin đã đưa ngày: