Sign In

Cục THADS tỉnh Bắc Ninh thành lập BCĐ triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2015

09/06/2021

Ngày 02/6/2021, Cục THADS tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định số 662/QĐ-CTHADS về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho Hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh
Ban chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 cho Hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (viết tắt là BCĐ) gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Bá Bình, Phó Cục trưởng - Trưởng Ban;
2. Lương Minh Tuấn, Chánh Văn phòng - Phó trưởng Ban;
3. Bà Nguyễn Hoài Phương, Trưởng phòng tổ chức cán bộ - Thành viên;
4. Ông Đỗ Đăng Hợp, Trưởng phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo - Thành viên;
5. Ông Khúc Thành Dũng, Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự -Thành viên;

       BCĐ có trách nhiệm tham mưu, giúp Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bắc Ninh thực hiện các nhiệm vụ sau:
       1- Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia cho Hệ thống các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng Cục THADS;

       2- Theo dõi, hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng, mở rộng, chuyển đổi, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia tại các cơ quan THADS tỉnh Bắc Ninh và chỉ đạo việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.
 
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: