Sign In

Ngành THADS Bình Định: Triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS năm 2021

25/12/2020

Ngành THADS Bình Định: Triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS năm 2021
Ngày 25/12/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh (THADS) đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2021. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã đến dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị, có đại diện Lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, hội đoàn thể tỉnh; Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; một số Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng; một số tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan THADS: gồm có Lãnh đạo Cục, Thủ trưởng, Phó thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, đại diện các tổ chức đoàn thể, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký THADS và Kế toán trưởng thuộc Cục; Lãnh đạo, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán trưởng và công chức thuộc Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng của Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố đã về hưu năm 2020.
Hội nghị đã tập trung đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân, đồng thời đề ra các giải pháp trọng tâm, chủ yếu để tổ chức thực hiện trong năm 2021. Về kết quả THADS: Năm 2020, tổng số việc phải giải quyết là 10.311 việc, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 2.909 việc; Số thụ lý mới là 7.402 việc, tăng 215 việc (tăng 2,99% so với cùng kỳ năm 2019). Sau khi trừ đi số ủy thác 46 việc, số thu hồi, hủy quyết định thi hành án 10 việc, tổng số phải thi hành là 10.255 việc, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 8.353 việc, chiếm 81,45% trong tổng số phải thi hành; số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 1.757 việc, chiếm 17,13% trong tổng số phải thi hành. Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong là 7.027 việc, tăng 557 việc (tăng 8,61%) so với cùng kỳ năm 2019; đạt tỉ lệ 84,13% (tăng 3,72%) so với cùng kỳ năm 2019; vượt 3,63% so với chỉ tiêu giao (Tổng cục giao 80,5%). Về tiền: Tổng số giải quyết là 1.822 tỷ 041 triệu 299 nghìn đồng, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 983 tỷ 629 triệu 168 nghìn đồng; Số thụ lý mới là 838 tỷ 412 triệu 131 nghìn đồng, tăng 135 tỷ 443 triệu 050 nghìn đồng (tăng 19,27%) so với cùng kỳ năm 2019. Sau khi trừ đi số ủy thác là 32 tỷ 603 triệu 850 nghìn đồng, số thu hồi, hủy quyết định thi hành án 1 tỷ 450 triệu 305 nghìn đồng; nên tổng số phải thi hành là 1.787 tỷ 987 triệu 144 nghìn đồng; trong đó: Số có điều kiện thi hành là 593 tỷ 331 triệu 517 nghìn đồng, chiếm 33,18% trong tổng số phải thi hành; số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 1.133 tỷ 921 triệu 177 nghìn đồng, chiếm 63,42% trong tổng số phải thi hành. Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong là 267 tỷ 047 triệu 515 nghìn đồng, giảm 25 tỷ 588 triệu 020 nghìn đồng (giảm 8,74%) so với cùng kỳ năm 2019; đạt tỉ lệ 45,01% (tăng 10,02%) so với cùng kỳ năm 2019; vượt 7,01% so với chỉ tiêu giao (Tổng cục giao là 38%).

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh Bình Định đã tiếp nhận 81 đơn khiếu nại, tố cáo. Trong đó: thuộc thẩm quyền giải quyết: 32 đơn (28 đơn khiếu nại và 04 đơn tố cáo). Kết quả, đã giải quyết xong 28/28 đơn khiếu nại; đạt tỷ lệ 100%; trong đó, Đình chỉ: 10; Đúng toàn bộ: 04; Đúng một phần: 07; Sai toàn bộ: 07. Về đơn tố cáo: đã giải quyết xong 03/4 đơn; đạt tỷ lệ: 75%, cụ thể: Tố cáo sai toàn bộ: 03, số chưa giải quyết chuyển kỳ sau: 01 đơn.

Phải nói rằng trong năm 2020, mặc dù việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ có những khó khăn nhất định, như: số việc và tiền thụ lý mới tiếp tục tăng; có nhiều số việc, tiền tồn đọng qua nhiều năm, chưa có điều kiện thi hành ngày càng nhiều; nhiều vụ án giá trị phải thi hành rất lớn nhưng tài sản bảo đảm giá trị quá nhỏ, hoặc có tình trạng pháp lý phức tạp hoặc người phải thi hành án không có điều kiện thi hành; ý thức chấp hành bản án, quyết định của người phải thi hành án chưa cao, nhiều trường hợp cố tình chây ỳ, không tự nguyện thi hành; tình hình dịch, bệnh Covid -19 bùng phát mạnh tại nhiều địa phương trong nước và kéo dài đến nay, đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thi hành án dân sự của tỉnh nhưng các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cố gắng, tập trung tổ chức thi hành án, chủ động bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, kịp thời triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chỉ đạo của Tổng cục THADS, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện đạt chỉ tiêu được giao nên kết quả thi hành xong về việc và tiền đều vượt chỉ tiêu giao. Công tác tổ chức, cán bộ luôn được củng cố kiện toàn, phục vụ tốt yêu cầu công tác THADS; kỷ cương, kỷ luật hành chính không ngừng được tăng cường; công tác theo dõi thi hành án hành chính tiếp tục được triển khai thực hiện đảm bảo; công tác hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ, công tác kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; công tác tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài được quan tâm chỉ đạo quyết liệt.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 trong toàn ngành nhằm lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm của đất nước, chào mừng ngày Truyền thống của ngành; trong đó tập trung 2 đợt thi đua cao điểm, đợt 1: từ đầu năm công tác đến ngày 30/6/2021; đợt 2: từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/9/2021. Hội nghị cũng đã công bố và trao Quyết định tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Chi cục THADS thành phố Quy Nhơn; tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 03 tập thể và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Hội nghị cũng đã đề ra tám nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tập trung triển khai, thực hiện trong năm 2021, cụ thể:

1. Kịp thời tiếp nhận bản án, quyết định của Tòa án; thụ lý, ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật đối với 100% bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực.

2. Bảo đảm xác minh điều kiện thi hành án, phân loại chính xác, đúng pháp luật thi hành án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành; đăng tải kịp thời, đầy đủ, đúng quy định danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.

3. Nâng cao chất lượng, tỷ lệ THADS xong đạt và vượt chỉ tiêu của Bộ Tư pháp giao. Nâng cao chất lượng thi hành liên quan đến các khoản nợ của tổ chức tín dụng và các khoản thu cho ngân sách nhà nước, bảo đảm đạt tỷ lệ thi hành xong về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành; đặc biệt chú trọng việc thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

4. Tổ chức thực hiện đúng quy định của pháp luật việc theo dõi thi hành đối với 100% bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung theo dõi.

5. Chú trọng trình tự, thủ tục kê biên, thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án; giảm đến mức thấp nhất các vụ việc liên quan đến trách nhiệm bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính và các vụ việc đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản, chú trọng công tác thẩm định giá, bán đấu giá tài sản.

6. Thực hiện tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng quy định của pháp luật; giải quyết xong ít nhất 97% số đơn thư khiếu nại, tố cáo; tích cực tham gia, phối hợp giải quyết cơ bản những vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài.

7. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan trong Hệ thống THADS bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ công chức làm công tác THADS đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng. Tập trung đầu tư xây dựng trụ sở, kho vật chứng, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc, công cụ hỗ trợ và các phương tiện cần thiết khác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác THADS.

8. Thực hiện nghiêm việc cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành án dân sự, đáp ứng yêu cầu công tác cải cách thủ tục hành chính hiện nay theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp, UBND tỉnh.
 Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: