Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Phù Mỹ: Nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành trong công tác THADS

01/07/2021

     Phù Mỹ là huyện đồng bằng ven biển của tỉnh Bình Định; là huyện thuộc khu vực nông thôn, địa bàn rộng (19 xã, thị trấn), có 5 xã ven biển, thành phần dân cư phức tạp, thói quen sinh hoạt, phong tục tập quán đa dạng. Trong khi đó, địa phương hiện nay các xã ven biển có tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội phức tạp, vì vậy hầu hết các vụ việc đương sự có điều kiện thi hành án trên các địa bàn nói trên rất khó khăn trong công tác tổ chức thi hành án. Cùng với đó, trong 02 năm qua công tác thi hành án gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp nhưng tập thể lãnh đạo Chi cục đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác, cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngành cấp trên giao, đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án được thi hành nghiêm minh. 
 

     Thể hiện kết quả tổ chức THADS qua các năm, như sau:
     - Năm 2018, tổ chức thi hành án về đạt tỷ lệ 82% (vượt 7% so với chỉ tiêu Cục THADS tỉnh giao) và về tiền đạt tỷ lệ 57% (vượt 22% so với chỉ tiêu Cục THADS tỉnh giao).
     - Năm 2019, tổ chức thi hành án về việc đạt tỷ lệ 78,15% (vượt 3,15% so với chỉ tiêu được Cục THADS tỉnh giao) và về tiền đạt tỷ lệ 39,22% (vượt 3,22 % so với chỉ tiêu Cục THADS tỉnh giao).
     - Năm 2020, tổ chức thi hành án về việc đạt tỷ lệ 83,43% (vượt 1,43% so với chỉ tiêu Cục THADS tỉnh giao) và về tiền đạt tỷ lệ 62,79% (vượt 22,79% so với chỉ tiêu Cục THADS tỉnh giao).
 

     Để đạt được những thành tích và kết quả nói trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của ngành cấp trên, của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự nỗ lực phấn đấu, sáng tạo trong công việc của Chấp hành viên, công chức, người lao động trong đơn vị; nhất là vai trò quản lý, điều hành hoạt động, uy tín cá nhân của đồng chí Chi cục trưởng được phát huy tối đa. Trong mọi hoạt động của cơ quan thì công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành luôn giữ vai trò hết sức quan trọng, là yếu tố xuyên suốt quá trình hoạt động, quyết định mức độ thành công trong việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch của cơ quan. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị trong những năm qua, Chi cục THADS huyện Phù Mỹ luôn xác định công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, tạo tiền đề cho sự thành công, bảo đảm sự hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ một cách có hiệu quả và chất lượng.

     Để phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian đến Lãnh đạo đơn vị đề ra giải pháp trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Chi cục, như sau:

     - Một là, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với công chức (CC), người lao động (NLĐ):
Trọng tâm trong công tác này là người đứng đầu luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, kịp thời, toàn diện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CC, NLĐ. Tham mưu đến Cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm, nhắc nhở, động viên nhằm nâng cao nhận thức cho đảng viên, CC, NLĐ về việc tự nhận thức và rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống và đạo đức nghề nghiệp, đặc biệt là đạo đức nghề nghiệp Chấp hành viên.

     Trong đơn vị, lãnh đạo thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong CC, NLĐ về những vấn đề liên quan đến các mối quan hệ xã hội, đạo đức lối sống, tâm trạng, tư tưởng. Từ đó kịp thời đưa ra những định hướng, nhắc nhở, rèn luyện, giáo dục đối với công chức, người lao động để có định hướng phát triển toàn diện về tư tưởng, không dao động trước những khó khăn, phấn đấu vượt qua những khó khăn, đảm bảo tư tưởng ổn định, an tâm công tác. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động CC, NLĐ thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

     - Hai là, tập trung cao công tác quán triệt, triển khai, thực hiện văn bản và xây dựng kế hoạch thực hiện: 
     Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của ngành cấp trên, kế hoạch và chỉ đạo của Cục THADS tỉnh về công tác thi hành án dân sự; đơn vị tổ chức triển khai thực hiện, xây dựng kế hoạch công tác với những chỉ tiêu nhiệm vụ, các biện pháp thực hiện phù hợp với tình hình đơn vị và địa phương.
     Lãnh đạo được phân công phải triển khai văn bản kịp thời đến CC, NLĐ thực hiện; trước khi triển khai thực hiện phải nghiên cứu kỹ, tổng hợp nội dung và hướng dẫn, giải đáp cụ thể những vấn đề thắc mắc của CC, NLĐ trong quá trình thực hiện.
     Thường xuyên xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy chế phối hợp trong hoạt động cơ quan, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế đơn vị và các quy định pháp luật, đảm bảo được sự đồng thuận và thống nhất của tập thể đơn vị.

     - Ba là, công tác phân công nhiệm vụ phải cụ thể, rõ ràng: 
     Chi cục trưởng chịu trách nhiệm chung, các Phó Chi cục trưởng được phân công quản lý và trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thi hành án, công tác văn phòng và giải quyết khiếu nại, tố cáo ở từng nhiệm vụ công tác cụ thể.
     Trong đó, từng cá nhân và tập thể đơn vị phải chủ động xây dựng lịch công tác tuần, tháng để đảm bảo công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ được thông suốt, thuận lợi, đạt hiệu quả, không để bị động trong mọi nhiệm vụ được giao.
     Lãnh đạo thực hiện phân công cụ thể nhiệm vụ đối với CC, NLĐ, Chấp hành viên trên cơ sở phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác theo hướng phát huy sở trường, thế mạnh cá nhân; chỉ đạo theo hướng Chấp hành viên có kinh nghiệm cần giúp đỡ Chấp hành viên trẻ; Phân công người có năng lực, kinh nghiệm trong việc tổng hợp.

     - Bốn là, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát: 
     + Đối với phương pháp lãnh đạo cần sử dụng đồng bộ nhiều phương pháp lãnh đạo trực tiếp hoặc gián tiếp, trong đó kết hợp hài hòa các phương pháp mệnh lệnh hành chính, phương pháp công khai dân chủ; chú trọng lãnh đạo bằng cách nêu gương nhằm tạo ra sự đồng thuận, đoàn kết gắn bó cao giữa Lãnh đạo với công chức và người lao động trong đơn vị.
     + Căn cứ chương trình, kế hoạch công tác; kế hoạch tự kiểm tra và các quy chế của đơn vị đã xây dựng; lãnh đạo đơn vị thường xuyên chỉ đạo, nhắc nhở, theo dõi CC, NLĐ để tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Công chức, Chấp hành viên hàng tuần phải trực tiếp báo cáo lãnh đạo tiến độ giải quyết công việc được giao, đặc biệt đối với những vụ việc thi hành án dân sự khó khăn, phức tạp, số tiền phải thi hành lớn.
Trong quá trình công tác, kịp thời tuyên dương, nêu gương những cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời nhắc nhở, phê bình những CC, NLĐ có biểu hiện vi phạm các quy chế cũng như chưa thực hiện đảm bảo nhiệm vụ được giao trên cơ sở rõ người, rõ việc đã giao trước đó.

     Các Phó Chi cục trưởng trong phạm vi, quyền hạn, nhiệm vụ được giao tích cực chủ động tăng cường đôn đốc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, Chấp hành viên thuộc lĩnh vực phụ trách; Chi cục trưởng trực tiếp kiểm tra công việc của các Phó Chi cục trưởng và công chức, người lao động trong đơn vị.

     - Năm là, kịp thời và khách quan, công khai trong công tác thi đua khen thưởng:
     Trong công tác lãnh đạo, quản lý đơn vị thì công tác thi đua, khen thưởng kịp thời, khách quan, đúng người, đúng việc là rất quan trọng; vì đây là biện pháp tổ chức thực tiễn, một phương pháp tích cực để động viên ý chí sáng tạo, ý chí quyết tâm, năng lực hoạt động thực tiễn của công chức, người lao động để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà đơn vị và cấp trên giao.
     Vì vậy, lãnh đạo đơn vị luôn thực hiện kịp thời, xét thi đua khen thưởng đúng người, đúng nhiệm vụ, đúng kết quả từng cá nhân, có sự đồng thuận cao của tập thể đơn vị; phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng; chủ động phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua.

     - Sáu là, thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm của người đứng đầu; phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của Lãnh đạo đơn vị: 
     Chi cục trưởng phải chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của đơn vị; phải tự nêu gương trong mọi hoạt động. Các Phó Chi cục trưởng được giao nhiệm vụ phải thường xuyên và trực tiếp báo cáo công tác với Chi cục trưởng để quản lý theo quy định.
     Tập thể Lãnh đạo luôn thực hiện định kỳ quý hội ý công tác, để đề xuất giải quyết công việc thuộc trách nhiệm, lĩnh vực được phân công phụ trách.

     Trong mọi nhiệm vụ công tác, lãnh đạo đơn vị, nhất là Chi cục trưởng cần có tầm nhìn tư duy đổi mới, sáng tạo; có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, có kỹ năng thuyết phục, phản biện… thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, luôn đặt lợi ích chung lên hàng đầu, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực công tác; coi trọng công tác xây dựng và củng cố mối quan hệ đoàn kết trong nội bộ đơn vị và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan.
VĂN TÂN - CHI CỤC THADS HUYỆN PHÙ MỸ

Các tin đã đưa ngày: