Sign In

Cục THADS tỉnh chỉ đạo triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2021

09/11/2020

       Bước vào năm công tác 2021, để tiếp tục triển khai, thực hiện ngay từ đầu năm các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án, trong khi chờ Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS ban hành chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của toàn ngành năm 2021, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã chỉ đạo và yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh chủ động triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành, trong đó cần tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ và bốn giải pháp như sau:
 
       1. Về nhiệm vụ
 
       Một là, Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chấp hành luật tố tụng hành chính; Nghị quyết số 31-NQ/BCSĐ ngày 05/4/2018 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm THADS, thi hành án hành chính giai đoạn 2018-2021 và Chỉ thị số 01/CT-BTP, ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tăng cường phòng, chống tham nhũng trong THADS.

       Hai là,Tập trung tổ chức triển khai các giải pháp khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế của năm 2020 và những năm trước đây, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021. Trước mắt, chuẩn bị công tác tổng kết năm 2020, xây dựng và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2021. Trong khi chờ Quyết định giao chỉ tiêu chính thức của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng Cục THADS tạm giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Cục và Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh theo chỉ tiêu được giao năm 2020; Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tạm giao chỉ tiêu cho Chấp hành viên, bảo đảm không thấp hơn chỉ tiêu được giao năm 2020.

          Ba là, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục THADS trong tỉnh trong khi chờ kế hoạch công tác của ngành, chủ động dự kiến xây dựng các nội dung Kế hoạch công tác năm 2021 của đơn vị mình, trong đó, dự kiến xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, thứ tự ưu tiên thực hiện trong năm công tác. Hình thức Kế hoạch, yêu cầu thực hiện đúng Quyết định số 299/QĐ-TCTHADS ngày 06/4/2020 của Tổng cục THADS ban hành Quy trình xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác hàng năm trong Hệ thống thi hành án dân sự.

          Bốn là, Chỉ đạo ra các Quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật 100% đối với các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực. Bảo đảm việc phân loại án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành, ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành chính xác, đúng pháp luật. Kịp thời đăng tải thông tin về các trường hợp chưa có điều kiện thi hành trên trang thông tin điện tử về THADS; theo dõi, xác minh định kỳ các vụ việc chưa có điều kiện thi hành theo đúng quy định của pháp luật. Có giải pháp cụ thể tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Tăng cường các biện pháp, bảo đảm hiệu quả cưỡng chế thi hành án theo đúng quy định của pháp luật. Nâng tỷ lệ THADS xong trên tổng số án có điều kiện thi hành năm sau cao hơn năm trước.


       Năm là, Tập trung, quyết liệt thi hành các vụ việc tham nhũng, kinh tế; nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước trong các vụ việc loại này. Tập trung tháo gỡ những khó khăn, giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, các vụ án lớn, phức tạp, các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, vụ việc có giá trị thi hành lớn liên quan đến thu hồi tài sản cho nhà nước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả thu hồi các khoản nợ cho các tổ chức tín dụng.

       Sáu là, Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi thi hành án hành chính, bảo đảm theo dõi 100% bản án, quyết định của Tòa án có nội dung theo dõi do Tòa án nhân dân chuyển giao; kịp thời có văn bản báo cáo, kiến nghị người có thẩm quyền có giải pháp để thi hành dứt điểm vụ việc hoặc xử lý trách nhiệm người phải thi hành án chậm thi hành án hành chính theo đúng quy định tại Nghị định số 71/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

       Bảy là, Tiếp tục củng cố, kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, nhất là phát huy của người đứng đầu, thường xuyên bám sát địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách theo phương châm “hướng về cơ sở”. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc kiểm soát và đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc. Tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị; kiên quyết xử lý nghiêm những công chức có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực hay suy thoái về đạo đức, lối sống.

       Tám là, Tăng cường đối thoại và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài; hạn chế tối đa việc phát sinh các vụ việc phức tạp mới trên địa bàn. Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về THADS, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về THADS nói chung và tự nguyện chấp hành nghĩa vụ thi hành án nói riêng.

       Chín là, Chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử các vụ việc liên quan; kịp thời có văn bản báo cáo/kiến nghị cấp có thẩm quyền để có biện pháp giải quyết, tránh phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

       Mười là, Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong THADS. Tập trung điều hành ngân sách và thu nộp, quản lý sử dụng phí thi hành án đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định. Chủ động đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn về vốn, trên cơ sở đầy nhanh tiến độ thực hiện các đề án đã được phê duyệt về xây dựng trụ sở, kho vật chứng và đảm bảo đầu tư điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị phương tiện làm việc.

       2. Về giải pháp

       Một là, Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Cục, các Chi cục theo hướng rõ người, rõ việc và thời gian hoàn thành; nâng cao nhận thức, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong công tác. Lãnh đạo Cục, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục thường xuyên tham mưu, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các giải pháp; hướng dẫn, giải đáp các vấn đề khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các Chi cục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

        Hai là, tăng cường công tác phối hợp, tranh thủ sự ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban ngành có liên quan; phối hợp với Trại giam, Trại tạm giam để thi hành án đối với các đối tượng đang chấp hành hình phạt tù. Phối hợp với Ngân hàng, các tổ chức tín dụng; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên - Môi trường) và các cơ quan liên quan để xác minh tài sản, tài khoản của người phải thi hành án v.v….
 Ba là, tập trung chỉ đạo tổ chức phân loại án, thi hành dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành, những vụ việc có giá trị tiền, tài sản lớn và những vụ việc khó khăn, phức tạp kéo dài; giải quyết đúng quy định những vụ việc chưa có điều kiện thi hành; nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, hướng dẫn, nghiệp vụ theo hướng sâu sát, cụ thể; tuân thủ chặt chẽ Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ.


       Bốn là, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra; tăng cường tự kiểm tra để kịp thời phát hiện những sai sót từ đó có biện pháp chấn chỉnh, xử lý. Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là kiểm tra việc thực hiện các quy định về trình tự, thủ tục THADS.

       Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh giao Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nghiêm túc tổ chức triển khai, thực hiện trong đơn vị mình; kịp thời báo cáo kết quả thực hiện, nhất là những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để kịp thời theo dõi, chỉ đạo.
Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: