Sign In

Bình Định: Tập trung, thực hiện các giải pháp thi hành án để phần đấu về đích

09/08/2021

         Bước vào năm 2021, các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh đã bám sát kế hoạch công tác của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, chủ động triển khai, thực hiện các nhiệm vụ đươc giao, tập trung đề ra nhiều giải pháp để tổ chức thi hành án, nhờ đó đến nay đã đạt được những kết quả tích cực trên các mặt công tác. Trong 10 tháng năm 2021, đã thụ lý: 9.850 việc, đã thi hành xong 5.626 việc/7.887 việc có điều kiện thi hành, đạt tỉ lệ 71,33% (tăng 2,44%) so với cùng kỳ năm 2020. Về tiền, tổng số phải thi hành là: 2.106.810.938.000 đồng, đã thi hành xong: 224.677.184.000 đồng/836.349.161.000đ có điều kiện thi hành, tăng 35.846.695.000 đồng (tăng 18,98%), đạt tỉ lệ 26,86% (tăng 6,21%) so với cùng kỳ năm 2020. Về kết quả theo dõi thi hành án hành chính, đã thụ lý theo dõi: 19 vụ việc có quyết định buộc thi hành án, đã thi hành xong 06 vụ việc. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo giải quyết theo đúng qui định; đã thụ lý và giải quyết xong: 27/31 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ: 87,09%.

        Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được quan tâm, kiện toàn; đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác; rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo cơ quan THADS trong tỉnh, giai đoạn 2021-2026. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ được thực hiện kịp thời hơn; công tác kiểm tra được chú trọng; công tác tiếp công dân được quán triệt và thực hiện nghiêm túc; kỷ cương, kỷ luật được siết chặt và tăng cường hơn trong các cơ quan THADS. Công tác phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự giữa cơ quan Thi hành án dân sự với các cơ quan liên quan tiếp tục quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác THADS. Đặc biệt, trong 10 tháng qua, đã triển khai, chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác phòng chống dịch Covid-19 trong các cơ quan Thi hành án dân sự của tỉnh, đảm bảo sự an toàn tính mạng, sức khỏe cho công chức để an tâm thực hiện nhiệm vụ.

         Theo Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay, để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS của Tổng cục THADS giao là hết sức khó khăn, đòi hỏi các cơ quan Thi hành án dân sự cần phải linh hoạt, vận dụng và đề ra mọi giải pháp thi hành án phù hợp với điều kiện, tình hình dịch bệnh và đặc điểm công việc; tập trung nguồn lực, chỉ đạo đôn đốc Chấp hành viên, công chức thực hiện mọi giải pháp để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đó là:

         Thứ nhất, Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; tranh thủ, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền đề nghị được tiêm vắc xin Covid-19 cho toàn thể công chức, người lao động để an tâm thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian đến. Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát công tác phòng chống dịch; chuẩn bị ứng phó và thực hiện tốt phương án, kịch bản phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các đơn vị trong mọi tình huống.

         Thứ hai, Tập trung rà soát các vụ việc thi hành án, chỉ đạo Chấp hành viên, công chức quyết liệt tổ chức thi hành án phù hợp với điều kiện dịch bệnh Covid-19; chỉ đạo giao tài sản cho người mua trúng đấu giá tài sản đối với những vụ việc đã bán đấu giá tài sản thành; rà soát các vụ việc hiện đang có vướng mắc, khó khăn, nhất những vụ việc đã và đang xử lý tài sản có số tiền lớn để xử lý dứt điểm trong 2 tháng cuối năm.

         Thứ ba, Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là các vi phạm về trình tự, thủ tục thi hành án đã được chỉ ra trước đây; chú trọng kiểm tra công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án, kho, quỹ, việc tiếp nhận, quản lý, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ tại các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh.

         Thứ tư, Chỉ đạo các đơn vị, Chấp hành viên khẩn trương phối hợp với các cơ quan có liên quan để xác minh, yêu cầu cung cấp thông tin bằng các hình thức phù hợp, làm rõ những thông tin liên quan về tài sản thi hành án, củng cố hồ sơ, căn cứ pháp lý để xử lý việc thi hành án, đưa một số vụ việc ra diện không có điều kiện thi hành theo đúng qui định của pháp luật.

         Thứ năm: Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 để giải quyết tốt các công việc. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; duy trì và thực hiện tốt việc ban hành văn bản điện tử; triệt để ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, chỉ đạo, điều hành thông suốt, hiệu quả từ Cục đến Chi cục.
                                                               Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: