Sign In

Qui định mới về xét nâng ngạch công chức

07/12/2020

           

            Chính phủ vừa ban hành Nghị định số: 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 qui định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2020.

            Một trong những nội dung mới được qui định tại nghị định này, đó là xét nâng ngạch công chức. Theo đó, tại Điều 31 của Nghị định qui định:

            1. Công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại các điểm a, b và c khoản 3 Điều 30 Nghị định này thì được xét nâng ngạch công chức trong các trường hợp sau đây:
            a) Có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ trong thời gian giữ ngạch công chức hiện giữ, được cấp có thẩm quyền công nhận;
            b) Được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gắn với yêu cầu của vị trí việc làm.

            2. Yêu cầu về thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ quy định tại điểm a khoản 1 Điều này bao gồm các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức như sau:
            a) Đối với nâng ngạch từ ngạch nhân viên hoặc tương đương lên ngạch cán sự hoặc tương đương; từ ngạch cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương: Được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 02 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở;
            b) Đối với nâng ngạch từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương: Được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;
            c) Đối với nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương: Được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất hoặc đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

            3. Căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu ngạch công chức của cơ quan sử dụng công chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan sử dụng công chức báo cáo cơ quan quản lý công chức xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc xét nâng ngạch đối với công chức ngay sau khi công chức đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều này.

            4. Cơ quan quản lý công chức chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện của công chức được xét nâng ngạch và lưu giữ, quản lý hồ sơ đăng ký xét nâng ngạch của công chức theo quy định của pháp luật.

            Ngoài ra, cũng tại Nghị định này (Điều 37) qui định mới về hình thức, nội dung và thời gian thi nâng ngạch công chức thay thế Nghị định 161/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018. Theo đó, cơ quan quản lý công chức tổ chức thi các môn theo qui định, không chia vòng; bỏ qui định trước đây là tổ chức thi 2 vòng riêng, vòng 1 thi khối kiến thức chung, sau khi đạt kết quả ở vòng 1 mới tiếp tục được dự thi vòng 2, môn chuyên môn nghiệp vụ.
Văn Phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: