Sign In

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN KIỂM SÁT TRỰC TIẾP VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

30/10/2015

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN KIỂM SÁT TRỰC TIẾP VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
 
      Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan kiểm sát, những ngày cuối tháng 10 năm 2015, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp (cấp huyện và cấp tỉnh) trên địa bàn tỉnh Bình Phước đồng loạt kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự của Cục, các Chi cục Thi hành án dân sự. 
       Sau những ngày làm việc tích cực, các Đoàn kiểm sát đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mỗi Đoàn đều có Kết luận về đối tượng được kiểm sát. Nhìn chung, Viện kiểm sát nhân dân đã đánh giá cao về việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự, về công tác phân loại án đã được thực hiện tốt, đảm bảo chính xác 100%, về kết quả thi hành án mà Cục và các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong năm 2015.
        Đối với cơ quan Cục Thi hành án dân sự tỉnh:
        Trong năm 2015 (từ ngày 01/10/2014 đến ngày 30/9/2015), tổng số việc thụ lý thi hành là 228 việc, số có điều kiện giải quyết là 199 việc, đã giải quyết xong 180 việc, đạt tỷ lệ 90,45% số việc giải quyết xong/số việc có điều kiện thi hành. Số việc chuyển kỳ sau giảm so với năm 2014.
       Tổng số tiền phải thi hành là 47.849.642.000 đồng, số có điều kiện giải quyết là 18.027.446.000 đồng, đã giải quyết được 16.742.776.000 đồng, đạt tỷ lệ 92,87% số tiền giải quyết xong/số tiền có điều kiện giải quyết.
So với chỉ tiêu thi hành án được Tổng cục Thi hành án dân sự giao đầu năm cho đơn vị (88% về việc, 81% về tiền) thì kết quả thi hành của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước vượt chỉ tiêu cả về việc và tiền.
 
 
         Đối với toàn bộ các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh (Gồm 01 Cục và 10 Chi cục)
         Năm 2015 (từ ngày 01/10/2014 đến ngày 30/9/2015), kết quả thi hành của cả tỉnh như sau:
        - Về việc, đến hết tháng 9/2014, số cũ chuyển sang là 4.444 việc; từ 01/10/2014 đến 30/9/2015, thụ lý mới 9.988 việc, tăng 207 việc (2,1%) so với cùng kỳ. Như vậy, tổng số thụ lý là 14.432 việc, tăng 454 việc (3,24%) so với cùng kỳ. Kết quả xác minh, phân loại có: 10.384 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 71,95%), giảm 44 việc (0,42%) so với cùng kỳ và 1.048 việc chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 28,05%). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 9.604 việc, đạt tỷ lệ 92,49% (vượt 4,49% so với chỉ tiêu Tổng cục giao). So với cùng kỳ năm 2014, tăng 69 việc (0,72%) và tăng 1,05% về tỷ lệ.
       - Về tiền, đến hết tháng 9/2014, số cũ chuyển sang là 434.922.976.000 đồng; từ 01/10/2014 đến 30/9/2015, thụ lý mới 720.219.273.000 đồng, tăng 301.660.272.000 đồng (72,07%) so với cùng kỳ. Như vậy, tổng số tiền thụ lý là 1.155.142.249.000 đồng, tăng 477.241.577.000 đồng (70,40%) so với cùng kỳ. Kết quả xác minh, phân loại: 541.245.497.000 đồng có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 46,86%), tăng 251.506.169.000 đồng (86,8%) so với cùng kỳ và 613.896.752.000 đồng chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 53,14%). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 463.328.786.000 đồng, đạt tỷ lệ 85,6% (vượt 4,6% so với chỉ tiêu Tổng cục giao). So với cùng kỳ năm 2014, tăng 220.351.088.000 đồng (90,69%) và tăng 1,74% về tỷ lệ.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Viện kiểm sát cũng nghiêm túc chỉ ra một số thiếu sót nhỏ trong quá trình thi hành của một vài đơn vị, yêu cầu cơ quan Thi hành án rút kinh nghiệm, nhanh chóng xử lý, khắc phục .
       Nhờ việc kiểm sát trực tiếp trên của Viện kiểm sát nhân dân mà công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh được kiểm tra, rà soát lại, thấy được những điểm mạnh đã đạt được, tiếp tục phát huy những mặt tích cực; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những mặt hạn chế, thiếu sót trong quá trình công tác, tạo đà cho các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm công tác mới - 2016./.
 
Vũ Thị Phượng

Các tin đã đưa ngày: