Sign In

Tăng cường phối hợp giải quyết tốt các vụ việc thi hành án kéo dài, tồn đọng (17/11/2022)

Chiều ngày 15/11, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đến giám sát kết quả hoạt động năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh.

Hội thao Khối thi đua số 6 thành công tốt đẹp (05/09/2022)

Chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng Tháng 8 thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022). Khối thi đua số 6 đã tổ chức thành công hội thao thể dục thể thao.

Những điểm mới trong Thông tư số 13/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ Tư pháp về giải quyết khiếu nại trong Thi hành án dân sự (12/05/2022)

Ngày 30/12/2021, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 13/2021/TT-BTP quy định quy trình xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Thi hành án dân sự, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/02/2022 và thay thế Thông tư số 02/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp (Thông tư số 02). Thông tư số 13/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ Tư pháp (Thông tư số 13) có một số điểm mới, sửa đổi, bổ sung như sau:

Giai đoạn 2016 – 2021: Thi hành án đạt trên 116.000 việc (23/03/2022)

Sáng ngày 22/3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Văn Thắng chủ trì Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính.

Một số quy định mới của Thông tư liên tịch số 12/2021/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính liên ngành (15/03/2022)

Ngày 29/12/2021, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 12/2021/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính liên ngành (gọi tắt là Thông tư số 12). Thông tư có hiệu lực từ ngày 25/02/2022 thay thế Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự (gọi tắt là Thông tư số 06).

Thêm cơ chế ủy thác xử lý tài sản trong thi hành án dân sự (13/01/2022)

Chiều 11/1, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự (THADS).

Những điểm mới cần lưu ý khi thực hiện chế độ nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động kể từ ngày 15/8/2021 (20/09/2021)

Từ ngày 15/8/2021, Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có hiệu lực thi hành (gọi tắt là Thông tư số 03/2021/TT-BNV). So với quy định về chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (gọi tắt là Thông tư số 08/2013/TT-BNV) và quy định về chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức tại Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (gọi tắt là Thông tư số 04/2005/TT-BNV), Thông tư số 03/2021/TT-BNV có một số điểm mới cần lưu khi thực hiện, cụ thể như sau:  

Gần 80% doanh nghiệp được điều tra nhận định “Phán quyết của Toà án được thi hành nhanh chóng” (01/06/2021)

(ĐCSVN) - Đây là chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với công tác thi hành án dân sự theo số liệu điều tra tại 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Những bước chuyển mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự (01/06/2021)

Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố, công tác thi hành án dân sự (THADS) được đánh giá đạt chỉ số 79,1%, tăng 16,3% so với năm đầu tiên của nhiệm kỳ Chính phủ 2016. Đây là chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với công tác THADS theo số liệu điều tra tại 63 tỉnh, thành phố.
   

Hướng dẫn nghiệp vụ một số nội dung về bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự (16/04/2021)

Qua theo dõi, tổng hợp thực tiễn thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) nhận thấy hiện nay cơ quan THADS còn gặp khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết các vụ việc yêu cầu bồi thường nhà nước, do đó, trên cơ sở phối hợp, thống nhất với các cơ quan có liên quan, Tổng cục đã ban hành Công văn số 1142/TCTHADS-NV3 ngày 08/4/2021 hướng dẫn một số nội dung thực hiện bồi thường nhà nước trong hoạt động THADS.
Các tin đã đưa ngày: