Sign In

Trang phục mới cho công chức làm công tác thi hành án dân sự

20/04/2018

Trang phục mới cho công chức làm công tác thi hành án dân sự

Trang phục và phù hiệu, cấp hiệu thi hành án dân sự được quy định cụ thể tại Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thi hành án dân sự, Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 23/3/2017 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự, thay thế các quy định trước đây của Bộ Tư pháp quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu công chức trong hệ thống thi hành án dân sự.

Để việc quản lý, sử dụng trang phục và phù hiệu, cấp hiệu đảm bảo thống nhất toàn tỉnh theo quy định của pháp luật, Cục Thi hành án dân sự đã tổ chức thực hiện việc may sắm trang phục, phù hiệu, cấp hiệu theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự và cấp phát, triển khai, quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh thực hiện việc mặc trang phục và phù hiệu, cấp hiệu mới kể từ ngày 16/4/2018.  
Như vậy, kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2018, toàn thể công chức, người lao động thuộc Cục Thi hành án dân sự và các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã nghiêm túc mặc trang phục mới có gắn đầy đủ phù hiệu, cấp hiệu thi hành án dân sự tại công sở và trong khi thi hành công vụ theo đúng chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm.
 

Các tin đã đưa ngày: