Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Chi bộ, đảng viên năm 2021

22/11/2021

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Chi bộ, đảng viên năm 2021
Căn cứ Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU ngày 10/10/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Kế hoạch số 47-KH/ĐUK ngày 22/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021. Chiều ngày 19/11/2021, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Chi bộ, đảng viên năm 2021. Tham dự Hội nghị có đ/c Phan Thị Thanh Tuyền – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; đ/c Bùi Văn Khanh - Bí thư Chi bộ; đ/c Vũ Quang Hiện - Phó Bí thư Chi bộ và tất cả đảng viên trong Chi bộ.  
Tại cuộc họp, đ/c Bùi Văn Khanh - Bí thư Chi bộ đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021; đ/c Vũ Quang Hiện – Phó Bí thư Chi bộ trình bày dự thảo báo cáo kiểm điểm của Chi ủy năm 2021, trong đó có đánh giá, nhấn mạnh các kết quả đạt được cũng như các mặt hạn chế còn tồn tại. 
Tại phần thảo luận, các đảng viên đã có nhiều ý kiến phát biểu đánh giá về những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân cũng như phương hướng khắc phục được nêu trong các dự thảo báo cáo; nhiều ý kiến thảo luận đánh giá kết quả lãnh đạo của Chi ủy, Chi bộ trong việc thực hiện các mặt công tác trong năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2022. Qua đó, có thể thấy trong năm 2021 Chi ủy đã lãnh đạo đảm bảo toàn diện các mặt công tác, từ đó kết quả các mặt công tác đảng, đoàn thể, công tác chính quyền trong năm 2021 đảm bảo chất lượng, bền vững, cụ thể: Chi ủy, Chi bộ đã xây dựng và triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội Chi bộ khóa III nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra; công đoàn cơ sở Cục THADS đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tốt các hoạt động trong năm 2021 và được xếp loại mức: “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; Chi ủy, Chi bộ lãnh đạo cơ quan thực hiện đầy đủ, toàn diện các mặt công tác, kết quả cơ quan đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, nổi bật là toàn tỉnh thực hiện vượt 02 chỉ tiêu quan trọng về việc và về tiền, cụ thể: 81,89% về việc (vượt chỉ tiêu giao 0,39%) và 45,56% về tiền (vượt chỉ tiêu giao 5,46%); kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt 100%...
Tuy nhiên, bên cạnh thì cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, thực hiện tốt hơn trong thời gian tới như: Chi ủy cần có nhiều giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng hoạt động của Chi bộ trong thời gian tới; việc lãnh đạo cơ quan thực hiện nhiệm vụ chính quyền năm 2021 cơ bản đáp ứng yêu cầu nhưng bên cạnh thì cũng còn một vài đơn vị Chi cục thực hiện chưa đạt chỉ tiêu được giao.
Qua thảo luận nhận thấy các đảng viên trong Chi bộ nhất trí cao về kết quả đạt được cũng như các hạn chế, tồn tại đã chỉ ra tại các dự thảo báo cáo. Đồng thời, đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chi ủy, Chi bộ, đã tạo được sự đồng thuận, đoàn kết cao trong cán bộ, đảng viên, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2021. 
Tiếp theo, lần lượt các Chi ủy viên, đảng viên trong Chi bộ đã thực hiện việc kiểm điểm, tự xếp loại theo quy định. Chi bộ đã tiến hành bỏ phiếu xếp loại đối với đảng viên, Chi bộ theo các tiêu chí đánh giá, xếp loại theo quy định. Kết quả, có 24/25 đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01/25 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ (đảng viên mới được Chi bộ tiếp nhận, do vi phạm kỷ luật tại Chi bộ cũ), 05 đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tập thể biểu quyết, thống nhất đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh xem xét, xếp loại Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.
Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phan Thị Thanh Tuyền – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được năm 2021 của Chi bộ; công tác chuẩn bị của Chi ủy được thực hiện đầy đủ, chặt chẽ; việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với chi bộ, đảng viên của Chi bộ thực hiện nghiêm túc, chất lượng, đảm bảo đúng theo quy định tại Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU ngày 10/10/2021 và Kế hoạch số 47/KH-ĐUK ngày 22/10/20211 của Đảng ủy Khối. Đ/c Phan Thị Thanh Tuyền đề nghị Chi ủy nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh các dự thảo báo cáo, các văn bản có liên quan, để báo cáo về Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh đúng thời hạn quy định. Bên cạnh đó, trong năm 2022 Chi ủy, Chi bộ cần quan tâm thực hiện tốt việc học tập chuyên đề; công tác phê và tự phê; kịp thời biểu dương, khen thưởng những đảng viên, công chức có mô hình hây, cách làm sáng tạo, hiệu quả để khích lệ và nhân rộng trong thời gian tới./.
                                                                                                                                                                                                                        Đảng viên Nguyễn Chí Hòa
 
 

Các tin đã đưa ngày: