Sign In

Gương điển hình tiên tiến cấp cơ sở

01/07/2020

Gương điển hình tiên tiến cấp cơ sở
      Quán triệt và nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và nhân điển hình tiên tiến; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và pháp luật về thi đua, khen thưởng; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do cấp trên phát động, trong 05 năm, từ 2015 - 2019, với vai trò là Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chi cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Chi cục thi hành án dân sự huyện Kbang rồi Bí thư chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Păh, đồng chí Phạm Thành Ba đã lãnh đạo đơn vị thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tập thể Chi cục và bản thân đồng chí Ba đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.
      Trong 05 năm qua, đồng chí Phạm Thành Ba cùng đơn vị đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND huyện và Cục Thi hành án dân sự tỉnh phát động, xây dựng Kế hoạch và triển khai phong trào thi đua đến từng cán bộ, công chức trong đơn vị, thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua có nền nếp, đạt hiệu quả cao.
          Để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng chí Phạm Thành Ba đã triển khai nhiều biện pháp hữu hiệu. Trong công tác chỉ đạo, điều hành luôn sâu sát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức, nhất là việc phân công Thư ký giúp Chấp hành viên giải quyết án trên địa bàn xã, thị trấn. Đề cao trách nhiệm cá nhân đồng thời phát huy tinh thần dân chủ trong cơ quan, đưa ra quyết định chỉ đạo kịp thời, linh hoạt, chú trọng xây dựng cơ quan đoàn kết, thống nhất. Trong công tác chuyên môn, thực hiện ra quyết định, giải quyết thi hành án đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Phối hợp tốt với các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương để tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục đương sự tự nguyện chấp hành án và thực hiện cưỡng chế đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, đồng chí Ba đưa ra nhiều sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả tại đơn vị từ năm 2015 đến năm 2019. Về kết quả công tác thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự huyện và cá nhân của đồng chí Phạm Thành Ba trong 5 năm, 2015 – 2019 đều đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên giao. Cụ thể:
      Năm 2015, đã giải quyết xong: 198 việc/215 việc, đạt tỷ lệ 92,09%, vượt chỉ tiêu 0,9%. Về giá trị, giải quyết xong: 1.131.950.000 đồng/1.361.700.000 đồng, đạt tỷ lệ: 83,13%,vượt chỉ tiêu 0,13%.
      Năm 2016, đã giải quyết xong: 200 việc/220 việc, đạt tỷ lệ 90,91% vượt chỉ tiêu 17,91%.  Về giá trị, giải quyết xong: 1.736.957.000 đồng/4.578.388.000 đồng, đạt tỷ lệ: 38,99%, vượt chỉ tiêu 4,99%.
      Năm 2017, đã giải quyết xong: 212/230, đạt tỷ lệ: 92,17% vượt chỉ tiêu 19,17% . Về giá trị, giải quyết xong: 2.277.356.000 đồng/3.129.479.000 đồng có điều kiện thi hành án, đạt tỷ lệ: 72,77% , vượt chỉ tiêu 38,77% .
      Năm 2018: Kết quả thực hiện nhiệm vụ tổ chức thi hành án dân sự từ 01/10/2017 đến 31/7/2018 tại đơn vị Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kbang: đã giải quyết xong: 144/194 việc, đạt tỷ lệ: 74,22% vượt chỉ tiêu 1,22% . Về giá trị, giải quyết xong: 1.114.581.000 đồng/5.141.985.000 đồng, đạt tỷ lệ: 21,67%.
      Kết quả thực hiện nhiệm vụ tổ chức thi hành án dân sự từ 01/8/2018 đến 30/9/2019 tại đơn vị Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Păh: đã giải quyết xong: 15/15 việc có điều kiện thi hành án, đạt tỷ lệ: 100% , vượt chỉ tiêu 27%. Về  giá trị, giải quyết xong: 11.688.000 đồng/11.688.000 đồng, đạt tỷ lệ: 100%, vượt chỉ tiêu 66% .
Năm 2019: đã giải quyết xong: 96/105 việc, đạt tỷ lệ: 91,43%, vượt chỉ tiêu 17,93%. Về giá trị, giải quyết xong:  685.926.000 đồng/915.940.000 đồng, đạt tỷ lệ: 74,89%, vượt chỉ tiêu 40,89%.
      Với những thành tích đạt được, 05 năm liền (2015-2019), tập thể Chi cục Thi hành án dân sự huyện liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và tập thể lao động tiên tiến được Cục trưởng Cục THADS tỉnh tặng giấy khen; cá nhân đồng chí Phạm Thành Ba liên tục được công nhận là Chiến sĩ thi đua cơ sở; được cấp trên tặng 06 giấy khen, 01 Bằng khen, trong đó, được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp vào năm 2015. Chi bộ Chi cục 05 năm liền đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”.
      Vừa qua, đồng chí Phạm Thành Ba được Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh quyết định công nhận điển hình tiên tiến cấp cơ sở và đề nghị Bộ Tư pháp công nhận là điển hình tiên tiến Ngành Tư pháp.


Theo Rơ Châm vôn

Các tin đã đưa ngày: