Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH GIA LAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THEO DÕI THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH NĂM 2023

13/10/2023

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH GIA LAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THEO DÕI THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH NĂM 2023
Ngày 13 tháng 10 năm 2023, dưới sự chủ trì của tập thể lãnh đạo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023. Thành phần triệu tập có lãnh đạo Phòng chuyên môn và lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai.
           Tại Hội nghị, đồng chí Đào Trọng Giáp-Cục trưởng đã thông báo, quán triệt về các tài liệu về Hội nghị do Tổng cục Thi hành án dân sự đã gửi và yêu cầu các đơn vị nghiên cứu gồm Báo cáo kết quả THADS, theo dõi THAHC năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; các Chuyên đề:
(i) MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU, NHỆM VỤ QUÝ IV VÀ CẢ NĂM 2023. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý THỰC HIỆN NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM CÔNG TÁC 2024;
(ii) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CHẤN CHỈNH KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, HẠN CHẾ TÌNH TRẠNG VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG HỆ THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ;
(iii) TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TOÀN HỆ THỐNG THADS NĂM 2023, NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý.

              Đồng thời gợi ý để các đơn vị thảo luận, báo cáo. Yêu cầu thực hiện nghiêm túc đối với Công văn số 3738/TCTHADS-NV3, ngày 05/10/2023 của Tổng cục về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024. Hội nghị đã nghe đồng chí Phan Đình Hưng-Phó Cục trưởng báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của Hệ thống THADS tỉnh Gia Lai, theo đó năm 2023 toàn tỉnh không đạt chỉ tiêu, nhiệm vụ do Tổng cục giao, đồng chí Hưng đã nhấn mạnh các nguyên nhân chủ quan, khách quan và những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án mà các cơ quan THADS tỉnh Gia Lai đang chưa được tháo gỡ như phối hợp trong xác minh điều kiện thi hành án, xác minh tại Văn phòng đăng ký đất đai…Các đồng chí Phó Cục trưởng Nguyễn Ngọc Quang, Trần Văn Phong đã trao đổi, thông báo một số nội dung để các đơn vị tập trung thảo luận, báo cáo.
Hội nghị đã được nghe các Tham luận, ý kiến phát biểu từng đồng chí lãnh đạo đơn vị, nhất là giải trình về khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thi hành án tại địa phương, giải pháp đề xuất lãnh đạo Cục chỉ đạo, đề nghị Tổng cục và cấp ủy, chính quyền tỉnh Gia Lai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ đối với các vướng mắc có liên quan đến công tác phối hợp với các ngành chức năng có liên quan đến công tác thi hành án trên địa bàn.

                             

             Để thực hiện tốt những nhiệm vụ công tác năm 2024, đồng chí Đào Trọng Giáp đã kết luận và chỉ đạo đối với các đơn vị Phòng chuyên môn, Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự tỉnh cần tiếp tục triển khai thực hiện nâng cao hiệu quả thi hành án tín dụng ngân hàng và thu hồi tài sản cho nhà nước trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, cấp ủy Chi bộ; công tác giáo dục tư tưởng, chính trị đối với đội ngũ công chức, Chấp hành viên. Tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ công chức làm công tác thi hành án dân sự … Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát và phòng ngừa vi phạm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thi hành án dân sự phải được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả.


Theo Nguyễn Thị Huyền - Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin đã đưa ngày: