Sign In

Bất cập trong việc ban hành Quyết định về việc tiếp tục thi hành án

27/03/2020

      Thực hiện Bản án hình sự sơ thẩm số 50/2016/HSST ngày 03/01/2016 của Tòa án nhân dân huyện A, Chi cục Thi hành án dân sự huyện A (Chi cục) đã ban hành Quyết định thi hành án số 76/QĐ-CCTHADS ngày 01/02/2016 buộc ông Nguyễn Xuân T và Cao Hữu S thi hành các khoản: Mỗi người phải nộp án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng và phạt sung công 3.000.000 đồng, tổng cộng: 6.400.000 đồng. Quá trình tổ chức thi hành, người phải THA chưa có điều kiện thi hành án, căn cứ kết quả xác minh của CHV, Chi cục đã ra Quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành các khoản nêu trên đối với ông T và ông S.
      Ngày 27/12/2019 ông Nguyễn Xuân T nộp 200.000 đồng tiền án phí và  3.000.000 đồng sung công để thực hiện nghĩa vụ THA của mình. Căn cứ việc thi hành án của ông T và áp dụng đoạn 3 khoản 4 Điều 9 Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2016, Chi cục đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-CCTHADS ngày 27/12/2019 về việc tiếp tục thi hành án khoản án phí 200.000đ và sung công 3.000.000 đối với ông Nguyễn Xuân T để làm cơ sở CHV tiếp tục tổ chức thi hành án và xử lý số tiền ông T đã nộp.
      Việc ra Quyết định về việc tiếp tục thi hành án khoản án phí và sung công đối với ông T mà không bao gồm cả các khoản  phải thi hành án đối với ông S là chưa đảm bảo đầy đủ và không phù hợp với nội dung vụ việc thi hành án. Bởi lẽ, theo hướng dẫn nghiệp vụ tại Công văn số 1362/TCTHADS-NV1 ngày 19/4/2017 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc ra quyết định tiếp tục THA khi người phải THA chỉ có điều kiện THA một phần, cụ thể:
      “Theo qui định tại đoạn 3 khoản 4 Điều 9 Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ thì: “…Sau khi có quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án, nếu người phải thi hành án có điều kiện thi hành án trở lại thì cơ quan thi hành án dân sự  ra quyết định tiếp tục THA”. Do đó, trong trương hợp thủ trưởng cơ quan thi hành án đã ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án nhưng sau đó phát hiện người phải thi hành án có một khoản tiền để thi hành (không đủ để thi hành các khoản còn phải thi hành án) thì thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định tiếp tục thi hành án đối với khoản tiền có điều kiện. Sau khi thu được khoản tiền trên, Chấp hành viên tiếp tục xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án. Trường hợp kết quả xác minh cho thấy người đó chưa có điều kiện thi hành án thì thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự tiếp tục ban hành quyết định chưa có điều kiện theo qui theo qui định trên”.
      Vì vậy, đối với trường hợp nêu trên tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện A, áp dụng tương tự theo hướng dẫn của Tổng cục Thi hành án dân sự, Chi cục THADS huyện A cần phải ban hành Quyết định về việc tiếp tục thi hành án tất cả các khoản phải thi hành đối với cả ông T và ông S. Sau khi xử lý số tiền có điều kiện thi hành (số tiền ông T đã nộp), CHV tiếp tục xác minh điều kiện thi hành án của ông Cao Hữu S. Nếu ông S chưa có điều kiện thi hành án thì Chi cục tiếp tục ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành về khoản án phí và sung công đối với ông S.


Theo Nguyễn Hữu Đức – Phòng Kiểm tra GQKNTC

Các tin đã đưa ngày: